II Komunikat Ministra Zdrowia w związku z dopuszczeniem od dnia 27 stycznia 2022 r. możliwości przeprowadzania test w antygenowych w kierunku SARS-CoV-2 przez farmaceutę w aptece ogólnodostępnej

II Komunikat Ministra Zdrowia w związku z dopuszczeniem od dnia 27 stycznia 2022 r. możliwości przeprowadzania test w antygenowych w kierunku SARS-CoV-2 przez farmaceutę w aptece ogólnodostępnej

W nawiązaniu do sygnałów i pytań kierowanych przez farmaceutów Minister Zdrowia informuje, że zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym i prawnym testowanie może odbywać się w dwóch pomieszczeniach w lokalu apteki, tj. w pokoju opieki farmaceutycznej – znajdującym się w izbie ekspedycyjnej tudzież w osobnym pomieszczeniu lub w pokoju administracyjno-szkoleniowym (potencjalnie mogą odbywać się w obu albo tylko w jednym z nich).

Obecnie każda apteka ogólnodostępna posiada pomieszczenie będące pomieszczeniem administracyjno-szkoleniowym, a tym samym – z punktu widzenia wymagań lokalowych względem testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2 – każda zainteresowana apteka mogłaby je wykonywać w tym pomieszczeniu, bez konieczności działań dostosowawczych z punktu widzenia wymagań samego lokalu apteki, a jedynie po wprowadzeniu stosownego rozdziału czasowego funkcji pełnionych przez pomieszczenie administracyjno-szkoleniowe oraz po wprowadzeniu pisemnej procedury określającej sposób dostępu i korzystania z tego pomieszczenia, który gwarantuje pacjentom bezpieczeństwo oraz poszanowanie intymności i godności, a także niezakłócone wykonywanie czynności w innych pomieszczeniach apteki.

Minister Zdrowia informuje przy tym, że testy te mogą być przeprowadzane w warunkach przewidzianych do sprawowania opieki farmaceutycznej w   aptece   określonych w ustawie – Prawo farmaceutyczne, tj. przy zagwarantowaniu:

 1. bezpieczeństwa:
  • osobom wykonującym testy,
  • osobom, którym są wykonywane testy,
  • osobom korzystającym z innych usług apteki (nabywanie leków, szczepienia),
  • personelowi apteki;
 2. wymogów umożliwiających niezakłócone i bezpieczne wykonywanie czynności w innych pomieszczeniach apteki;
 3. odpowiedniego wyposażenia pokoju opieki farmaceutycznej lub pomieszczenia administracyjno-szkoleniowego apteki, tj. zapewnieniu:
 • stolika zabiegowego urządzonego i wyposażonego stosownie do zakresu przeprowadzanych testów lub opieki farmaceutycznej,
 • zestawu do wykonywania testów,
 • zestawu do wykonania opatrunków,
 • pakietów odkażających,
 • środków ochrony indywidualnej (fartuchy, maseczki, rękawiczki)3,
 • umywalki z baterią z ciepłą i zimną wodą, a w przypadku braku możliwości jej instalacji – umywalki mobilnej,
 • dozownika z mydłem w płynie,
 • dozownika ze środkiem dezynfekcyjnym,
 • pojemnika z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnika na zużyte ręczniki,
 • termometru bezdotykowego do pomiaru temperatury ciała pacjenta przed przeprowadzeniem testowania,
 • sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu i drukarką,
 • miejsca pozwalającego na pozostawienie odzieży wierzchniej pacjenta poddającego się testowaniu,
 • pojemników na zakaźne materiały medyczne.

Niezależnie od powyższego Minister Zdrowia informuje, że wymóg wyposażenia apteki ogólnodostępnej w umywalki z dostępem do wody ciepłej i zimnej w przypadku, gdyby apteka ta miała przeprowadzać testy diagnostyczne w kierunku COVID-19, będzie spełniony również w przypadku umywalki mobilnej/przenośnej (nie musi być to umywalka stała), która może być usytuowana również w ww. pomieszczeniu administracyjno-szkoleniowym.

Wykaz testów antygenowych możliwych do wykonania i rozliczenia znajduje się na stronie https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/, lista tych testów jest również dostępna w systemie EWP/gabinet.gov.pl.

Minister Zdrowia jednocześnie informuje, że podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną, w którym farmaceuta ma wykonywać testy antygenowe w kierunku COVID-19 powinien złożyć oświadczenie do Narodowego Funduszu Zdrowia, którego treść stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/ii-komunikat-ministra-zdrowia-w-zwiazku-z-dopuszczeniem-od-dnia-27-stycznia-2022-r-mozliwosci-przeprowadzania-test-w-antygenowych-w-kierunku-sars-cov-2-przez-farmaceute-w-aptece-ogolnodostepnej