Informacja o skutkach wejścia w życie ustawy o niektórych zawodach medycznych

Informacja o skutkach wejścia w życie ustawy o niektórych zawodach medycznych

                                                      Wrocław, dnia 6 marca 2024 r.

 

 

 

 

Informacja

o wejściu w życie ustawy o niektórych zawodach medycznych i wynikających z niej obowiązkach dla techników farmaceutycznych oraz właścicieli aptek

*

Szanowni Państwo,

z dniem 26 marca 2024 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1972). Ustawa ta reguluje m.in. wykonywanie zawodu przez techników farmaceutycznych, więc bezpośrednio wpływa na pracę aptek. Wynika to z wprowadzenia dodatkowych regulacji (wymogów).

Ustawa określa warunki wykonywania zawodu przez techników farmaceutycznych. Wedle art. 2 ust. 1 pkt 1-5 ustawy są to:

  • – posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

  • – brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  • – korzystanie z pełni praw publicznych;

  • – wykazywanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu (i złożenie w tym przedmiocie stosownego oświadczenia);

  • – posiadanie odpowiedniego wykształcenia lub kwalifikacji.

Warunek znajomości języka polskiego w mowie i piśmie uważa się za spełniony, jeżeli osoba uzyskała wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu medycznego po ukończeniu studiów prowadzonych w języku polskim lub uzyskała kwalifikacje po ukończeniu publicznej albo niepublicznej szkoły kształcącej w danym zawodzie medycznym w języku polskim albo uzyskała kwalifikacje do wykonywania danego zawodu medycznego w ramach kształcenia prowadzonego w języku polskim (art. 2 ust. 2 ustawy).

Dodatkowo wszyscy technicy farmaceutyczni będą podlegali obowiązkowi wpisu do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego (w skrócie nazywanego dalej: „rejestrem”). Funkcjonowanie w rejestrze będzie traktowane jako warunek wykonywania zawodu przez technika farmaceutycznego (art. 2 ust. 1 pkt 6 i ust. 3 ustawy). Jest to rozwiązanie analogiczne do rozwiązania przewidzianego dla wykonywania zawodu przez farmaceutę (art. 25 ustawy o zawodzie farmaceuty).

Zasady wpisu reguluje ustawa. W art. 5 ust. 2 ustawy wskazano elementy wniosku o wpis. W tym zakresie należy zwrócić uwagę w szczególności na dwa dokumenty, tj. „odwzorowanie cyfrowe zaświadczenia o odbyciu przez technika farmaceutycznego praktyki w aptece, jeżeli dotyczy” (art. 5 ust. 2 pkt 11 ustawy) oraz wspomniane już wcześniej oświadczenie o władaniu językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu medycznego (art. 5 ust. 2 pkt 16 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy) – mając również na uwadze opisaną powyżej sytuację, w której warunek ten uznaje się za spełniony.

Rejestr prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego. W związku z tym wnioski do rejestru będą mogły być składane wyłącznie za pośrednictwem tego systemu. Opłata od wniosku o wpis wynosi 100 zł.

W przypadku ustawy bardzo istotne są jej przepisy przejściowe.

Od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 26 marca 2024 r., możliwe będzie składanie wniosków o wpis do rejestru. Osoby, które na ten dzień spełniają wymagania do wykonywania zawodu technika farmaceutycznego mogą wykonywać go bez uzyskania wpisu do rejestru do dnia 26 marca 2025 r., czyli przez rok. Warunkiem wykonywania zawodu po tej dacie jest złożenie wniosku o wpis do rejestru w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 26 września 2024 r., co wynika z art. 99 ustawy.

W związku z tym, że od 26 marca 2024 r. warunkiem wykonywania zawodu przez technika farmaceutycznego jest m.in. brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ‒ właściciele aptek powinni ustalić tę okoliczność jako warunek świadczenia pracy przez technika. W tym celu technik farmaceutyczny powinien uzyskać zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Dodatkowo technik farmaceutyczny powinien przedłożyć pracodawcy aptecznemu: oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawych, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, dokumentację poświadczającą zdobycie wykształcenia lub kwalifikacji, a oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu – jedynie gdy nie występuje sytuacja opisana w art. 2 ust. 2 ustawy.

Wszystkie te dokumenty powinny być włączone do akt pracowniczych technika farmaceutycznego.

Ukształtowanie przepisów przejściowych ustawy powoduje, że po dniu 26 marca 2025 r. pracodawcy apteczni będą mogli potwierdzić spełnianie przez technika farmaceutycznego ustawowych wymogów do wykonywania zawodu zaświadczeniem o wpisie do rejestru (art. 12 ustawy). Zaświadczenie o wpisie do rejestru może uzyskać jedynie osoba wpisana do rejestru w zakresie danych dotyczących wyłącznie tej osoby.

W sytuacji, w której zaistniałyby wątpliwości co do stosowania przepisów ustawy prosimy o kontakt z Izbą.

*

 

(-) r. pr. Piotr Sędłak – prawnik DIA we Wrocławiu

 

 


 

Pliki do pobrania