Komunikat DIA

Komunikat DIA

Dolnośląska Izba Aptekarska przypomina, że zgodnie z brzmieniem art. 8f Ustawy o izbach aptekarskich okręgowa rada aptekarska skreśla z listy członków farmaceutów, którzy posiadają zadłużenie z tytułu nieopłaconej składki członkowskiej większe niż 24 miesiące (Art. 8f ust. 1 pkt 5).

Zgodnie z Ustawą o zwodzie farmaceuty (Dz. U. nr 97 z 2021 r.) do wykonywania zawodu farmaceuty niezbędne jest zarówno posiadanie Prawa Wykonywania Zawodu jak i wpis do rejestru farmaceutów, prowadzonego przez okręgową radę aptekarską (Art. 25).

Informujemy, iż najbliższe posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA planowane jest na dzień 13 września 2021 r. Na posiedzeniu będą przedstawione pod obrady Rady uchwały skreślające z rejestru DIA farmaceutów posiadających zaległość powyżej 24 miesięcy. Uchwała taka skutkować będzie uniemożliwieniem dalszego wykonywania zawodu farmaceuty, ze wszystkimi tego prawnymi konsekwencjami.

Uprzejmie prosimy osoby, które posiadają w/w zaległości, a do tej pory nie skontaktowały się z biurem DIA, o pilny kontakt.