Komunikat DIA w sprawie wyroku WSA z dnia 25 stycznia 2024 r.

Komunikat DIA w sprawie wyroku WSA z dnia 25 stycznia 2024 r.

Wrocław, dnia 8 lutego 2024 r.

Komunikat

Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu

dot. wydania przez WSA w Warszawie wyroku w sprawie V SA/Wa 665/23

*

Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu informuje, ze w dniu 25 stycznia 2024 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie o sygn. V SA/Wa 665/23, w którym oddalił skargę Izby na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji o przeniesieniu zezwolenia na prowadzenie apteki poł. w Głogowie. Korzenie tej sprawy sięgają VII kadencji organów DIA. Decyzja o przeniesieniu zezwolenia na prowadzenie apteki została wydana w kwietniu 2019 r. Wówczas Izba nie brała udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika.

Niniejsza sprawa jest „odpryskiem” sprawy, która została zakończona wydaniem w dniu 17 października 2022 r. dwóch wyroków przez Naczelny Sąd Administracyjny (o czym Izba informowała w odrębnym komunikacie). NSA w tamtych orzeczeniach uznał, że spółka farmaceutów jest podmiotem kontrolowanym przez sieć aptek „G[…]”. W związku z tym nie spełnia wymogów do przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki z uwagi na to, że jest częścią grupy kapitałowej, która prowadzi na terenie kraju więcej, niż 4 apteki. Spółka próbowała przejąć – w imieniu sieci aptecznej – apteki poł. w Polkowicach i Wrocławiu. Dolnośląski WIF odmówił przeniesienia, gdyż stwierdził, że na podstawie zawartych umów powstał stan kontroli pomiędzy spółką a siecią.

Jednak w przypadku apteki w Głogowie spółka nie ujawniła faktu, że jest związana umowami z siecią apteczną. Dlatego w tym wypadku uzyskała ona pozytywną decyzją o przeniesieniu zezwolenia na prowadzenie apteki.

W związku z tym, a także mając na uwadze dwa prawomocne wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego wydane w sprawach II GSK 1756/21 oraz II GSK 2505/21, Izba skierowała do GIF wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji o przeniesieniu zezwolenia na prowadzenie apteki w Głogowie. GIF odmówił stwierdzenia nieważności decyzji, a WSA w Warszawie uznał, że decyzja tego organu odpowiada prawu.

Izba w treści swojej skargi wskazywała, że:

– NSA w dwóch prawomocnych wyrokach uznał spółkę za niespełniającą wymogów do przeniesienia zezwolenia, a więc decyzja WIF wbrew prawu przyznaje spółce uprawnienie do prowadzenia apteki;

– spółka złożyła niezgodne z prawdą oświadczenia ‒ pod groźbą odpowiedzialności karnej ‒ że nie jest kontrolowana przez inny podmiot, który prowadzi w kraju więcej, niż 4 apteki

– w toku postępowania o przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki nie zbadano związków umownych spółki z siecią apteczną „G[…]”.

W ustnych motywach wyroku sędzia-sprawozdawca stwierdził, że:

– podnoszone przez Izby zarzuty nie uzasadniają stwierdzenia nieważności decyzji, a mogą być co najwyżej podstawą formułowania środków zaskarżenia w ramach zwykłego postępowania odwoławczego (postępowaniu to zakończyło się w kwietniu 2019 r.);

– stwierdzenie nieważności decyzji byłoby sprzeczne z zasadą trwałości decyzji administracyjnych, wyrażoną w art. 16 § 1 k.p.a.;

– uchybienia w przeprowadzonym postępowaniu dowodowym są niewystarczającej do stwierdzenia rażącego naruszenia prawa (nie miała miejsce sytuacja, której organ w ogóle nie przeprowadził żadnego postępowania dowodowego, albo nie przeprowadził dowodu, którego przeprowadzenia wymaga konkretny przepis ustawy);

– pewne dowody w sprawie zostały przeprowadzone (przeanalizowano oświadczenia wspólniczek Spółki oraz informacje z publicznie dostępnych rejestrów).

Szersze ustosunkowanie się do wydanego wyroku będzie możliwe po doręczeniu jego pisemnego uzasadnienia. Wówczas zostanie również podjęta decyzja odnośnie tego, czy Izby złoży środek zaskarżenia, tj. skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

*

(-) mgr farm. Marcin Repelewicz – Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA we Wrocławiu

(-) r. pr. Piotr Sędłak – prawnik DIA we Wrocławiu

 


 

Pliki do pobrania