Komunikat DIA ws. wyroku WSA

Komunikat DIA ws. wyroku WSA

Wrocław, dnia 7 sierpnia 2023 r.

Komunikat

Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu

dot. wygrania sprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie

(sygn. V SAB/Wa 10/23)

 

Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu informuje, że w dniu 7 czerwca 2023 r. na posiedzeniu niejawnym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie o sygn. V SAB/Wa 10/23, w którym uwzględnił jej skargę na bezczynność Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Złożona w styczniu 2023 r. skarga była elementem innego postępowania dot. przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki poł. w Legnicy. Aptekę chciała przejąć spółka, która – w ocenie Izby – jest podmiotem zależnym od międzynarodowej sieci aptecznej.

Przedmiotem skargi była bezczynność GIF w zakresie odmowy udostępnienia akt postępowania. Izba, jako uczestnik postępowania dot. przeniesienia zezwolenia, posiadała uprawnienie do przeglądnięcia akt sprawy. Jednak GIF – w odniesieniu do części akt sprawy – odmówił Izbie takiego dostępu, nie wydając w tym przedmiocie postanowienia.

W wyroku z dnia 7 czerwca 2023 r. WSA w Warszawie uznał, że GIF dopuścił się bezczynności, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i zobowiązał ten organ do niezwłocznego załatwienia sprawy. W treści uzasadnienia Sąd stwierdził, że „(…) poprzez brak wydania rozstrzygnięcia w przewidzianej prawem formie, [GIF] pozbawił stronę [tj. Izbę] możliwości skorzystania z przysługujących jej uprawnień do kontroli instancyjnej niekorzystnego dla niej sposobu załatwienia sprawy”.

Od ww. wyroku WSA w Warszawie Główny Inspektor Farmaceutyczny złożył skargę kasacyjną w dniu 21 lipca 2023 r. Obecnie czeka ona na rozpoznanie przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Podkreślenia wymaga, że w sprawie przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki poł. w Legnicy GIF – nie bacząc na złożoną przez Izbę skargę na bezczynność (ze stycznia 2023 r.) ‒ wydał w lutym 2023 r. decyzję kończącą postępowanie. W jej rozstrzygnięciu organ zmienił decyzję wydaną w I instancji przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego i przeniósł zezwolenie na rzecz spółki, która – zdaniem Izby – jest spółką kontrolowaną przez sieć apteczną, a przez to nie spełnia wymogów do prowadzenia apteki. Pomimo nieudostępnienia części akt sprawy Izba złożyła w dniu 31 marca 2023 r. skargę na tę decyzję, która została zarejestrowana przez WSA w Warszawie pod sygn. V SA/Wa 861/23 i obecnie czeka na rozpoznanie. W skardze Izba podniosła łącznie kilkanaście zarzutów naruszenia prawa, w tym te odnoszące się do sposobu prowadzenia postępowania odwoławczego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Gdy tylko zapadnie wyrok w tej sprawie Izba poinformuje o tym w odrębnym komunikacie.

(-) mgr farm. Marcin Repelewicz – Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA we Wrocławiu

(-) r. pr. Piotr Sędłak – prawnik DIA we Wrocławiu