Komunikat DIA

Komunikat DIA

K O M U N I K A T

Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu wskazuje, że zgodnie z § 2d ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 1389, zm. z 2021 r., poz. 502) „W okresie ograniczenia, o którym mowa w § 1a ust. 1 pkt 1 i § 2b ust. 1 pkt 2, szkoła podstawowa oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I-III szkoły podstawowej. Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką”.

Izba podkreśla, że przepis ten dotyczy również dzieci pracowników aptek. Zgodnie z art. 2a ust. 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne farmaceuta oraz technik farmaceutyczny są osobami wykonującymi zawód medyczny. Apteka – wedle art. 86 ust. 1 tej ustawy – jest placówką ochrony zdrowia publicznego, czyli ma ona służyć ochronie zdrowia publicznego. Tym samym apteki należy traktować jako element systemu ochrony zdrowia. Natomiast wykonywanie zawodu farmaceuty ma na celu ochronę zdrowia publicznego zgodnie literalnym brzmieniem art. 2a ust. 1 zd. 1 ustawy o izbach aptekarskich.

Nie można również pominąć olbrzymiego znaczenia farmaceutów zatrudnionych w podmiotach leczniczych, w aptekach szpitalnych oraz działach farmacji szpitalnej. Osoby wykonujące tam zawód zapewniają dostęp oraz dostarczenie odpowiednich produktów leczniczych na oddziały szpitalne oraz do innych jednostek systemu ochrony zdrowia. 

Farmaceuci wykonujący zawód jako Osoby Odpowiedzialne w hurtowniach farmaceutycznych zapewniających dostawy produktów leczniczych do całego sektora ochrony zdrowia, zarówno detalicznego w aptekach jak i szpitalnego, są niezbędni do zapewnienia możliwości leczenia wszystkich pacjentów, w tym również chorych na COVID-19.

W ocenie Izby nie ulega wątpliwości, że pracownicy aptek ogólnodostępnych oraz szpitalnych, jak również farmaceuci zatrudnieni w hurtowniach farmaceutycznych powinni być uznawani za osoby realizujące zadania publiczne związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Tym samym, przysługują im uprawnienia wynikające z ww. § 2d ust. 1 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej.  

Izba podkreśla, że uznaje za niedopuszczalne pojawiające się w przestrzeni publicznej interpretacje, oparte na wątpliwych i niezrozumiałych podstawach prawnych, wedle których farmaceutów nie powinno się uznawać za osoby wykonujące zawód medyczny oraz nie realizujących zadań publicznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W ocenie Izby stanowi to przykład nieuzasadnionego i krzywdzącego umniejszania roli pracowników aptek w zwalczaniu epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz deprecjonowania ich znaczenia w systemie ochrony zdrowie. Tego rodzaju interpretacje są szczególnie niesprawiedliwe w kontekście wyzwań i realiów w jakich funkcjonuje polski system ochrony zdrowia, obecnie mierzący się z tzw. trzecią falą koronawirusa.

 

mgr farm. Marcin Repelewicz

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA we Wrocławiu

 

 

Pliki do pobrania