Komunikat Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu

Komunikat Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

Z dniem 1 stycznia 2024 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy  wprowadzone tzw. „Dużą Nowelizacją Ustawy Refundacyjnej”, dotyczące między innymi dyżurów aptek. Samorząd zawodu farmaceuty sprzeciwia się postrzeganiu nowych przepisów w kategoriach politycznych.

Zmiana zasad pełnienia dyżurów przez apteki była rezultatem szerokiego konsensusu sił politycznych oraz realizacją postulatu samorządu zawodu farmaceuty podnoszonego od przeszło 30 lat. Zmiany w dyżurowaniu aptek mają ukrócić dotychczasową patologię, w której apteki były zmuszane do nieodpłatnego pełnienia dyżurów – całonocnych lub całodniowych. Nowe rozwiązania legislacyjne przewidują odpłatność oraz dobrowolność pełnienia dyżurów przez apteki.

Apteki ogólnodostępne jako placówki ochrony zdrowia, każdego dnia zapewniają pomoc milionom pacjentów w całym kraju. Oprócz zagwarantowania dostępności produktów leczniczych, obecnie wiele z nich wykonuje także dodatkowe świadczenia jakimi są np. szczepienia, przyczyniając się w sposób wymierny do poprawy ochrony zdrowia pacjentów. Należy pamiętać, że to właśnie apteki przez cały okres pandemii COVID-19 nigdy nie zamknęły się na pacjentów w odróżnieniu od niektórych przychodni i szpitali. Personel aptek często z narażeniem własnego zdrowia wykonywał swoje obowiązki, a pacjenci w sposób nieprzerwany mogli korzystać z usług farmaceutycznych, porad, szczepień, wykonać testy diagnostyczne w kierunku koronawirusa, czy po prostu wykupić swoje leki.

Co najważniejsze,  także w tej chwili apteki nie zamierzają odwrócić się od swoich pacjentów, dalej będą wykonywać swoje obowiązki, a jedyna zmiana jaka następuje to ta, że po ponad 30 latach oczekiwań, w końcu Państwo Polskie będzie musiało wygospodarować środki na ten cel.

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców należy do zadań własnych gminy, w których mieści się również ochrona zdrowia i zapewnienie dostępności do usług farmaceutycznych. Obowiązkiem organów samorządu powiatowego jest zapewnieniae mieszkańcom dostępności do usług farmaceutycznych w porze nocnej, niedziele i święta, które od 1 stycznia 2024 roku będą, zwłaszcza w mniejszych powiatach, w określonych godzinach finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeżeli samorząd terytorialny uzna, że liczba tych godzin jest niewystarczająca do zaspokojenia potrzeb mieszkańców, to będzie musiał wyasygnować dodatkowe środki finansowe na ten cel. Obciążanie aptek obowiązkiem dyżurowania powinno być dokonywane ze szczególną roztropnością, a rozkład dyżurów aptek powinien uwzględniać rzeczywiste zapotrzebowanie mieszkańców powiatu na usługi farmaceutyczne, jak również możliwości pracy każdej z aptek – zwłaszcza kadrowe.

Nie zgadzamy się ze stwierdzeniem, które w ostatnim czasie jest artykułowane przez włodarzy niektórych powiatów, że niepełnienie przez aptekę dyżurów, zwłaszcza nocnych, powoduje zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów. Próba przypisywania odpowiedzialności aptekom za ten stan rzeczy jest nieuczciwa i nie ma oparcia w rzeczywistości. Pacjenci w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia mają możliwość skorzystania z placówek ochrony zdrowia, które są czynne całodobowo, takich jak szpitale czy placówki prowadzące nocną i świąteczną opiekę medyczną.

Wchodzące obecnie w życie zmiany legislacyjne w tym obszarze, należy postrzegać w kategoriach przywrócenia standardu cywilizacyjnego, w którym Państwo Polskie nakładając na aptekę obowiązek pracy, równocześnie zabezpiecza środki finansowe tytułem wynagrodzenia za jej wykonanie.

Prezydium ORA DIA we Wrocławiu