Komunikat  Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu  dot. wygrania sprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Komunikat Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu dot. wygrania sprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Dolnośląska Izba Aptekarska informuje, że w dniu 17 października 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie o sygn. II GSK 1567/22, w której uwzględnił skargę kasacyjną wniesioną przez Izbę w czerwcu 2022 r. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 maja 2022 r., sygn. V SA/Wa 3858/21. Przedmiotem sprawy były decyzja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu o przeniesieniu zezwolenia na prowadzenie apteki położonej na terenie woj. dolnośląskiego, podtrzymana przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego („GIF”). W ocenie Izby podmiotem, na rzecz którego przeniesiono zezwolenie, jest spółka farmaceutów, zależna od zagranicznego holdingu, prowadzącego w Polsce apteki w ramach sieci aptecznej.

W skardze kasacyjnej Izba zarzucała, że w toku postępowania administracyjnego w sposób nieprawidłowy i niewyczerpujący zebrano materiał dowodowy w sprawie. Organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej m.in. zignorowały wnioski dowodowe oraz szereg okoliczności podnoszonych przez Izbę.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia sędzia-sprawozdawca stwierdziła, że:

  • postępowanie dowodowe w sprawie zostało przeprowadzone w niewystarczającym zakresie, gdyż o zakresie tego postępowania decydują przepisy prawa materialnego, które są podstawą prawną rozstrzygnięcia;

  • w sprawie istniały wątpliwości co do statusu spółki wnioskującej o przeniesienie zezwolenia w zakresie spełniania wymogu nieprowadzenia na terenie kraju więcej, niż 4 aptek;

  • punkt ciężkości przeprowadzenia postępowania dowodowego spoczywa na organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, a nie – na uczestniku postępowania (Główny Inspektor Farmaceutyczny nie może przerzucać na uczestnika postępowania ciężaru prowadzenia tego postępowania);

  • wydana przez GIF decyzja narusza fundamentalne zasady procedury administracyjnej, przede wszystkim zasadę prawdy materialnej;

  • w toku postępowania o przeniesienie zezwolenia organ (GIF) nie może ograniczyć postępowania dowodowego do oświadczeń składanych przez podmiot wnioskujący o przeniesienie zezwolenia;

  • organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej powinny szczegółowo badać sytuację prawną podmiotu wnoszącego o przeniesienie zezwolenia, aż do momentu wyeliminowania wątpliwości co do spełniania wszystkich wymogów do prowadzenia apteki.

Obecnie sprawa „wraca” do ponownego rozpoznania do Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Z uwagi na precedensowy i zawiły charakter sprawy jako Prezes Izby skierowałem do Prokurator Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Stare Miasto prośbę o włączenie się do sprawy, która to prośba została uwzględniona. Pani Prokurator na rozprawie przedstawiła stanowisko wspierające argumentację Izby.

Izba podkreśla, że wyrok NSA jest zwieńczeniem pewnego etapu sprawy, która została zapoczątkowana w 2020 r. Od początku Izba występowała w niej w charakterze uczestnika. Ta sprawa ‒ podobnie jak i dziesiątki innych, w których występuje Izba – jest realizacją przyjętej w obecnej kadencji polityki przeciwdziałania przejmowaniu rynku aptecznego przez zagraniczne sieci apteczne, czyli podmioty, które nie spełniają wymogów do otwierania i przejmowania aptek. Obecnie Izba jest uczestnikiem oraz inicjatorem łącznie kilkudziesięciu spraw dot. nieuprawionego przejmowania aptek, które znajdują się na różnym etapie. W tym zakresie obecne kierownictwo Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej realizuje politykę wyznaczoną przez uchwałę jej Rady podjętą w lutym 2020 r.

Podkreślenia wymaga, że w mijającej kadencji organów Izby jest to kolejna, trzecia już sprawa zakończona wydaniem korzystnego dla niej wyroku przez Naczelny Sąd Administracyjny w sprawach dotyczących nieuprawnionego przejmowania aptek przez zagraniczne sieci apteczne (przez zależne spółki farmaceutów). Poprzednie dwa wyroki, które dotyczyły próby przejęcia aptek poł. na terenie województwa dolnośląskiego, zapadły w dniu 17 października 2022 r., sygn. II GSK 1756/21 i II GSK 2505/21; Izba informowała o nich w odrębnym komunikacie.

W imieniu Izby sprawę prowadził r. pr. Piotr Sędłak, który był autorem skargi kasacyjnej.

mgr farm. Marcin Repelewicz – Prezes ORA DIA we Wrocławiu