Komunikat GIF w sprawie dopuszczalnej formy zapotrzebowań na nabycie środków odurzających i substancji psychotropowych

Komunikat GIF w sprawie dopuszczalnej formy zapotrzebowań na nabycie środków odurzających i substancji psychotropowych

W związku z pytaniami dotyczącymi dopuszczalnej formy zapotrzebowań stanowiących podstawę do wydania środków odurzających i substancji psychotropowych Główny Inspektor Farmaceutyczny wskazuje, że:

  • zapotrzebowania stanowiące podstawę wydania środków odurzających lub substancji psychotropowych przez podmiot prowadzący obrót hurtowy takimi środkami lub substancjami (§ 6 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2016 r.);

  • zapotrzebowanie stanowiące podstawę wydania środków odurzających lub substancji psychotropowych z apteki albo z hurtowni farmaceutycznej podmiotowi posiadającemu zgodę wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego (§ 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r.);

  • zapotrzebowania stanowiące podstawę wydania środków odurzających lub substancji psychotropowych z apteki innym niż posiadacze zgód wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego podmiotom uprawnionym (§ 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r.)

mogą być składane w formie pisemnej w postaci zarówno papierowej, jak i elektronicznej. Podkreślenia wymaga jednak, że zachowanie formy pisemnej dokumentu sporządzonego w postaci elektronicznej  wymaga opatrzenia tego dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nie stanowi takiego dokumentu odwzorowanie cyfrowe (np. skan) dokumentu sporządzonego w postaci papierowej.

Niezależnie od powyższego, należy wskazać, że zapotrzebowanie jest złożone prawidłowo niezależnie od jego postaci. Posłużenie się przez zamawiającego postacią papierową nie może zatem stanowić samodzielnej przesłanki odmowy realizacji zapotrzebowania.

Źródło: https://www.gov.pl/web/gif/komunikat-gif-w-sprawie-dopuszczalnej-formy-zapotrzebowan-na-nabycie-srodkow-odurzajacych-i-substancji-psychotropowych