Komunikat Ministra Zdrowia w związku z dopuszczeniem od dnia 27 stycznia 2022 r. możliwości przeprowadzania test w antygenowych w kierunku SARS-CoV-2 przez farmaceutę w aptece ogólnodostępnej

Komunikat Ministra Zdrowia w związku z dopuszczeniem od dnia 27 stycznia 2022 r. możliwości przeprowadzania test w antygenowych w kierunku SARS-CoV-2 przez farmaceutę w aptece ogólnodostępnej

Minister Zdrowia informuje, że od 27 stycznia 2022 r. wszystkie zainteresowane osoby będą mogły wykonać bezpłatny test antygenowy w kierunku wykrycia wirusa SARS- CoV-2 przeprowadzony przez farmaceutę w aptece ogólnodostępnej1.

Minister Zdrowia informuje, że testy te mogą być przeprowadzane w warunkach przewidzianych do sprawowania   opieki   farmaceutycznej   w   aptece   określonych w ustawie – Prawo farmaceutyczne2, tj. przy zagwarantowaniu:

 1. bezpieczeństwa:
  • osobom wykonującym testy,
  • osobom, którym są wykonywane testy,
  • osobom korzystającym z innych usług apteki (nabywanie leków, szczepienia),
  • personelowi apteki; wymogów umożliwiających niezakłócone i bezpieczne wykonywanie czynności w innych pomieszczeniach apteki
 2. wymogów umożliwiających niezakłócone i bezpieczne wykonywanie czynności w innych pomieszczeniach apteki;
 3. odpowiedniego wyposażenia pokoju opieki farmaceutycznej lub pomieszczenia administracyjno-szkoleniowego apteki, tj. zapewnieniu:
 • stolika zabiegowego urządzonego i wyposażonego stosownie do zakresu przeprowadzanych testów lub opieki farmaceutycznej,
 • zestawu do wykonywania testów,
 • zestawu do wykonania opatrunków,
 • pakietów odkażających,
 • środków ochrony indywidualnej (fartuchy, maseczki, rękawiczki)3,
 • umywalki z baterią z ciepłą i zimną wodą, a w przypadku braku możliwości jej instalacji – umywalki mobilnej,
 • dozownika z mydłem w płynie,
 • dozownika ze środkiem dezynfekcyjnym,
 • pojemnika z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnika na zużyte ręczniki,
 • termometru bezdotykowego do pomiaru temperatury ciała pacjenta przed przeprowadzeniem testowania,
 • sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu i drukarką,
 • miejsca pozwalającego na pozostawienie odzieży wierzchniej pacjenta poddającego się testowaniu,
 • pojemników na zakaźne materiały medyczne.

Minister Zdrowia przypomina o obowiązku sprawozdawania wszystkich wyników testów diagnostycznych (pozytywne, negatywne, nierozstrzygające).

Pacjent otrzyma wynik za pośrednictwem sms-a lub przez konto IKP.

Minister Zdrowia jednocześnie informuje, że podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną, w którym farmaceuta ma wykonywać testy antygenowe przeciw COVID-19 powinien złożyć oświadczenie do Narodowego Funduszu Zdrowia, którego treść stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.


1Możliwość taka została wprowadzona na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę (Dz. U. poz. 153).

2Warunki sprawowania opieki farmaceutycznej w aptekach ogólnodostępnych określają przepisy wydane na podstawie art. 97 ust. 5 oraz art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 i 2120), tj. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki (Dz. U. poz. 1338, z 2004 r. poz. 882 oraz z 2022 r. poz. 23) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz. U. poz. 1395, z 2004 r. poz. 882, z 2021 r. poz. 1035 oraz z 2022 r. poz. 38).

3https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-w-sprawie-srodkow-ochrony-indywidualnej- pracownikow-wykonujacych-czynnosci-dla-ktorych-ocena-ryzyka-wykazuje-potencjalne-narazenie- zawodowe-na-sars-cov-2

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-w-zwiazku-z-dopuszczeniem-od-dnia-27-stycznia-2022-r-mozliwosci-przeprowadzania-test-w-antygenowych-w-kierunku-sars-cov-2-przez-farmaceute-w-aptece-ogolnodostepnej