Komunikat MZ w sprawie realizacji szczepień p/grypie w podmiotach leczniczych i aptekach ogólnodostępnych

Komunikat MZ w sprawie realizacji szczepień p/grypie w podmiotach leczniczych i aptekach ogólnodostępnych

W związku z rozpoczęciem sezonu grypowego i dostępem do szczepień w sezonie 2022/2023 przypominam, że szczepienia przeciw grypie są wykonywane w podmiotach leczniczych i aptekach ogólnodostępnych.

Od 1 września 2022 r. podmioty lecznicze i apteki ogólnodostępne będą mogły rozliczyć koszt świadczenia polegającego na kwalifikacji pacjenta oraz podaniu szczepionki w kwocie 21,83 zł za wykonane jednorazowe szczepienie z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Każde szczepienie przeciw grypie wykonane w podmiotach leczniczych i w aptekach ogólnodostępnych, zgodnie z nadanymi uprawnieniami dla personelu w zakresie dostępu do gabinet.gov powinno podlegać raportowaniu do elektronicznej Karty Szczepień.

Szczepienia w aptekach

Apteki ogólnodostępne spełniające warunki[1] dotyczące personelu, lokalu i sprzętu mogą wykonywać szczepienia przeciw grypie osób dorosłych.

W realizacji szczepienia z wykorzystaniem szczepionki przeciw grypie, farmaceuta je wykonujący dokonuje jej sprzedaży na zasadach ogólnych, a następnie odnotowuje wykonanie e-kwalifikacji oraz podania szczepionki w elektronicznej Karcie szczepień będącej podstawą do późniejszego rozliczenia z NFZ.

Szczepionki przeciw grypie wchodzą na stan magazynowy apteki, a podstawą do ich wydania z apteki, również w przypadku udzielanej usługi jest recepta.

Zarówno przy szczepieniu z wykorzystaniem szczepionki refundowanej, jak też w przypadku realizacji szczepienia pełnopłatnego, recepta wystawiona przez osobę uprawnioną, tj. osobę posiadającą prawo wykonywania zawodu medycznego, która na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego jest uprawniona do wystawiania recept zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, jest bezwzględnie konieczna.

Szczepienia w podmiotach leczniczych

Rozliczenie świadczenia szczepienia dla pacjentów danego podmiotu leczniczego oraz pracowników danego podmiotu leczniczego, może nastąpić w trybie odrębnym przez NFZ tj. 21,83 zł za szczepienie.

Uwaga! Realizacja szczepień przeciw grypie w ramach programów polityki zdrowotnej finansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wyklucza rozliczenie szczepień przez NFZ.

Przypominam również, że:

– nie ulegają zmianie zasady dostępu pacjenta do szczepionek refundowanych przeciw grypie w aptece. Zgodnie z obowiązującym obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, szczepionki przeciw grypie dostępne są bezpłatnie dla uprawnionych świadczeniobiorców w ramach z tzw. wykazu „leki 75+” lub wykazu „leki ciąża+”,

– dzięki rozszerzeniu uprawnienia do przeprowadzania kwalifikacji przed szczepieniem przeciw grypie u osoby dorosłej, badanie kwalifikacyjne mogą wykonywać: lekarz, felczer, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny oraz farmaceuta,

– aktualne i rzetelne informacje dotyczące szczepienia przeciw grypie są dostępne
w portalu szczepienia.info na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH  Państwowego Instytutu Badawczego https://szczepienia.pzh.gov.pl/,

 


[1] art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 974 i 981), rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki w zw. z art. 86 ust. 8a ustawy Prawo farmaceutyczne i rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki w zw. z art. 86 ust. 8a ustawy Prawo farmaceutyczne; art. 19 ust. 5a-b ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2021 r. poz. 2069, z póź.zm.)

 

Materiały

Komunikat szczepienia przeciw grypie w aptece
Komunikat​_szczepienia​_przeciw​_grypie​_w​_aptece.pdf 0.13MB

 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-w-sprawie-realizacji-szczepien-przeciw-grypie-w-podmiotach-leczniczych-i-aptekach-ogolnodostepnych