Komunikat prezesa DIA

Komunikat prezesa DIA

Wrocław, dnia 4 sierpnia 2022 r.

Komunikat dot. wyroku WSA w Warszawie w sprawie V SA/Wa 703/22

Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu informuje, że w dniu 2 sierpnia 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił jej skargę na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie o sygn. V SA/Wa 703/22. Sprawa ta dotyczyła przejęcia (zakupu) 17 aptek ogólnodostępnych przez spółkę należącą do cypryjskiej grupy kapitałowej, która prowadzi na terenie kraju kilkaset aptek (przez liczne spółki zależne). Transakcja zakupu aptek dokonana została w 2019 r., czyli po wejściu w życie ustawy tzw. „apteki dla aptekarza” (uchwalonej w kwietniu 2017 r.).

Izba w lipcu 2020 r. zainicjowała postępowanie w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie ww. aptek. Zdaniem DIA przejęcie aptek dokonane zostało z naruszeniem przepisów ustawy (tzw. „apteki dla aptekarza”). Ustawa ta zakłada, że od momentu jej wejścia w życie otwierać nowe lub przejmować już istniejące apteki mogą jedynie farmaceuci (lub ich spółki) i jedynie wówczas, gdy nie przekracza się progu koncentracji, w postaci 4 aptek.

W wyroku z dnia 2 sierpnia 2022 r., Sąd stwierdził, że:

– przepisy ustawy tzw. „apteki dla aptekarza” nie mają w żadnym zakresie zastosowania do zezwoleń na prowadzenie aptek, wydanych przed 25 czerwca 2017 r..;

– wymóg tzw. „apteki dla aptekarza” (art. 99 ust. 4 ustawy – Prawo farmaceutyczne – „p.f.”) oraz antykoncentracyjny (art. 99 ust. 3a p.f.) jest tylko wymogiem do uzyskania zezwolenia, a nie – do prowadzenia działalności w oparciu o udzielone zezwolenie;

– naruszenie ww. wymogów do prowadzenia apteki (z art. 99 ust. 3a i 4 p.f.) nie może być sankcjonowane w oparciu o przepis, który stanowi, że zezwolenie cofa się gdy „przedsiębiorca przestał spełniać warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu” (art. 37ap ust. 1 pkt 2 p.f.).

Izba nie zgadza się z zapadłym rozstrzygnięciem, a także z wykładnią przepisów zaprezentowaną w ustnych motywach uzasadnienia. Zdaniem Izby nadanie takiego znaczenia przepisom ustawy – Prawo farmaceutyczne (w brzmieniu ustalonym przez tzw. „aptekę dla aptekarza”) skutkować będzie całkowitym przejęciem krajowego rynku aptecznego przez kapitał zagraniczny, np. cypryjski (jak w niniejszej sprawie), co jest całkowicie sprzeczne z założeniami reformy rynku aptekarskiego z 2017 r., zagraża interesowi społecznemu, spowoduje upadanie rodzimych aptek indywidualnych oraz – docelowo – doprowadzi do utraty kontroli nad rynkiem obrotu lekami w Polsce oraz zapaści w ich dystrybucji do pacjentów.

W związku z tym Izba skieruje skargę kasacyjną od ww. orzeczenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

*

mgr farm. Marcin Repelewicz – Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA we Wrocławiu

mec. Piotr Sędłak – radca prawny Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu