Komunikat Skarbnika OIA DIA w sprawie składek członkowskich

Komunikat Skarbnika OIA DIA w sprawie składek członkowskich

Koleżanki i Koledzy

Dolnośląska Izba Aptekarska uprzejmie przypomina.

Składka członkowska

Zgodnie z ustawą o izbach aptekarskich z dnia 19.04.1991, każdy farmaceuta ma obowiązek opłacania składek członkowskich na rzecz izby, do której przynależy.

Wysokość składki ustala Okręgowa Rada Aptekarska w drodze uchwały:

* 60 złotych(sześćdziesiąt złotych)

dla farmaceutów pełniących funkcję kierowników aptek ogólnodostępnych, zakładowych i szpitalnych oraz kierowników działów farmacji szpitalnej, a także Osób Odpowiedzialnych w rozumieniu art. 2 pkt 21a Prawa farmaceutycznego;

* 40 złotych(czterdzieści złotych)

dla pozostałych członków Izby .

* Zwolnieni z obowiązku zapłaty składki członków izby są emeryci i renciści, którzy nie wykonują czynnie zawodu farmaceuty. Aby uzyskać takie zwolnienie, należy złożyć stosowny wniosek do biura izby.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr RA/14/VIII/20 z dnia 24.09.2020r. ORA DIA we Wrocławiu
w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej

(treść uchwały dostępna na: https://bip.dia.com.pl/majatek-i-gospodarka-finansowa-dia/)

Uchwałą Okręgowej Rady Aptekarskiej we Wrocławiu ustalono, że składka członkowska na rzecz Izby winna być opłacana do dnia 20-go danego miesiąca, w związku z tym zachęcam do opłaty składek poprzez zlecenie stałe w banku lub poprzez szybkie płatności na stronie DIA.

Od 1.06.2022r. nie ma możliwości opłacania składek gotówką w siedzibie izby.

 

Składkę należy wpłacać na konto bankowe DIA:

 

Bank Polskiej Spółdzielczości SA O/Wrocław

33 1930 1073 2009 0900 4949 0001

 

W tytule przelewu proszę podać: „składka członkowska”, imię i nazwisko, nr Prawa Wykonywania Zawodu

Nieopłacanie składek powyżej 6 miesięcy powoduje utratę ubezpieczenia OC, opłacanego przez Izbę.

Przypominam również, że zarówno ustawa o izbach aptekarskich, jak i uchwała ORA DIA nie przewidują obniżenia składki, umorzenia zaległości, zawieszenia w niepłaceniu składek np. w trakcie urlopu macierzyńskiego, wychowawczego lub innych przerw w wykonywaniu zawodu.

Informuję również, że zgodnie z Ust. o izbach aptekarskich:

  • Art. 7a.1. Farmaceuta podlega obowiązkowi wpisu do rejestru farmaceutów prowadzonego przez okręgową radę aptekarską, która przyznała prawo wykonywania zawodu farmaceuty.

  • 5. Farmaceuta, który po przyznaniu prawa wykonywania zawodu farmaceuty nie podejmuje zatrudnienia jako aptekarz, podlega obowiązkowi wpisu do rejestru farmaceutów prowadzonego przez okręgową radę aptekarską, która podjęła uchwałę o przyznaniu tego prawa.

  • 6. Farmaceuta, który przestaje wykonywać zawód farmaceuty, pozostaje wpisany w rejestrze farmaceutów, do którego był ostatnio wpisany.

  • Art. 8f.1.5. Nieopłacenie składek członkowskich przez okres dłuższy niż 24 miesiące skutkuje skreśleniem z rejestru farmaceutów bez możliwości ponownego wpisu, co skutkuje brakiem możliwości wykonywania zawodu farmaceuty.

  • Art. 66 Nieopłacone w terminie składki członkowskie i koszty postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 


Aktualizacja danych farmaceuty

 

Przypominam również o obowiązku aktualizowania swoich danych ujętych w rejestrze farmaceutów, celem m. in. skutecznego dostarczania Państwu korespondencji.


Skarbnik Okręgowej Rady Aptekarskiej

Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu

mgr farm. Jolanta Śliż