Nowa interpretacja ogłoszona przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dotycząca rozliczeń pomiędzy kontrahentami

Nowa interpretacja ogłoszona przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dotycząca rozliczeń pomiędzy kontrahentami

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że Szef Krajowej Administracji Skarbowej pismami z dnia 9 grudnia 2019r. (znak: DPP13.8221.198.2017.CPIJ oraz DPP13.8221.195.2017.CPIJ) dokonał wykładni przepisów podatkowych. Nowa interpretacja dotyczy kwestii dokonywania przez przedsiębiorców płatności, której wartości wynosi, co najmniej 15 000 zł lub jest równoważna tej kwocie. Obecnie obowiązująca wykładnia wskazuje na obowiązek dokonywania tego rodzaju płatności za pośrednictwem rachunku bankowego. Zagadnienie to jest istotne, albowiem zgodnie z nową interpretacją przepisów podatkowych dokonanie dostawy towarów w ramach transakcji w kwocie, o której mowa powyżej, bez pośrednictwa rachunku płatniczego, nie może być zakwalifikowane, jako koszt uzyskania przychodu.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej uznał, że wyrażenie „transakcja” należy rozumieć w ten sposób, że jest to umowa cywilnoprawna, zawierana w związku z prowadzoną przez strony działalnością gospodarczą, w wyniku, której dokonywana jest, co najmniej jedna płatność. W konsekwencji tego przyjęto, że limit 15 000 zł nie dotyczy pojedynczej faktury, odzwierciedlającej dostawę towaru, lecz wszystkich transakcji wynikających z danej umowy cywilnoprawnej. Innymi słowy, poszczególne płatności będące wynagrodzeniem z tytułu dostaw towarów należy przyporządkować do tej samej transakcji, czyli do jednej umowy o współpracy. Z tego względu, jeżeli łączna wartość tych transakcji, uwzględniając okres obowiązywania umowy (niekiedy wiele lat wstecz) wynosi, co najmniej 15 000 zł, wówczas płatność za dostawę towarów z każdej faktury wynikającej z takiej umowy, powinna być dokonana za pośrednictwem rachunku płatniczego. Ujmując rzecz inaczej, dostawa towaru w kwocie niższej, niż ww., ale składająca się na jedną umowę, w której łączna wartość towarów – uwzględniwszy te dokonane w przeszłości – wynosi, co najmniej 15 000 zł, powinna być dokonana w formie bezgotówkowej.

Pełna treść ww. stanowiska Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dostępna jest pod poniższymi linkami:

DPP13.8221.198.2017.CPIJ

– DPP13.8221.195.2017.CPIJ