Nowelizacja Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Nowelizacja Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Szanowni Państwo

W dniu 25 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw RP została opublikowana:

USTAWA z dnia 21 stycznia 2021 r.
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 159)

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/159

Poza licznymi przepisami związanymi z trwającym stanem epidemii wprowadza ona w życie nowe uprawnienie farmaceutów w postaci możliwości wykonywania szczepień p/COVID-19.

Art. 21c. 1. W przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, wykonanie szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 jest poprzedzone lekarskim badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do jego wykonania.

2. W przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 przeprowadzają:
1) lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy i ratownicy medyczni;
2) fizjoterapeuci, farmaceuci, higienistki szkolne i diagności laboratoryjni, posiadający kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19, o których mowa w ust. 2 pkt 2, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób poddanych tym szczepieniom.

Obecnie oczekujemy rozporządzenia Ministra Zdrowia określającego wymagania, kwalifikacje, konieczne przeszkolenia oraz inne informacje z tym związane.

Obowiązujące brzmienie ustawy nie przewiduje jeszcze kwalifikacji do szczepienia przez samego farmaceutę, nie mniej jednak trwają intensywne rozmowy w tej kwestii z Ministerstwem Zdrowia oraz stroną rządową.

Nawiązując do akcji zbierania przez DIA osób chętnych do odbycia bezpłatnych szkoleń oraz nabycia nowych uprawnień zawodowych zachęcamy osoby, które jeszcze  tego nie zrobiły, o przesyłanie swojego zgłoszenia na adres:

szkolenia@dia.com.pl

Termin zgłoszeń zostaje przedłużony bezterminowo.

Będziemy informować Państwa na bieżąco o zmianach i szczegółach w zakresie uprawnień do szczepień.