Nowelizacja zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania umów na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę.

Nowelizacja zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania umów na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę.

Prezes NFZ wydał zarządzenie Nr 113/2022/DGL zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania umów na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 113/2022/DGLPREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

 

z dnia 12 września 2022 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania umów na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę

 

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.1)), w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 73/2022/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie warunków zawierania umów na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę, w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Oddział Funduszu przygotowuje i sporządza projekt umowy na realizację recept, zgodnie ze wzorem określonym w ogólnych warunkach umów, na podstawie złożonego wniosku oraz załączników. Umowa na realizację recept podpisywana jest przez podmiot prowadzący aptekę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania, kierownika apteki oraz Prezesa Funduszu lub osobę przez niego upoważnioną.”

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

 

PREZES NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Bernard Waśko

wz. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

/Dokument podpisano elektronicznie/

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 64, 91, 526, 583, 655, 807, 974, 1002, 1097, 1265, 1352 i 1700.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: 9700837E-5867-4520-9D79-7196F9326026.

Podpisany Strona 1

Uzasadnienie

Zarządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 102 ust. 5 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, z późn. zm.).

Na mocy ww. przepisu ustawy Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązany jest do ustalania jednolitych sposobów realizacji ustawowych zadań realizowanych przez oddziały wojewódzkie Funduszu, z uwzględnieniem konieczności stosowania ułatwień w obiegu dokumentacji, w tym ich elektronizacji.

Niniejszym zarządzeniem wprowadza się zmiany w zarządzeniu Nr 73/2022/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie warunków zawierania umów na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę, które polegają na odstąpieniu od wykazywania kolejności podpisywania umowy na realizację recept przez strony, co umożliwia opcjonalne stosowanie formy zawierania umów na realizację recept zarówno w formie papierowej jak i w formie elektronicznej. Działania Funduszu w tym zakresie stanowią odpowiedź m. in. na zmiany technologiczne i zmiany preferencji użytkowników, z uwzględnieniem nowoczesnej formy załatwiania spraw w zakresie zawierania umów.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Wprowadzenie niniejszego zarządzenia, wpisuje się w realizację celu strategicznego NFZ nr 6 – Optymalizacja procesów wewnętrznych – zawieranie umów oraz nr 8 – Poprawa funkcjonowania NFZ.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: 9700837E-5867-4520-9D79-7196F9326026.

Podpisany Strona 1

Link do zarządzenia: https://baw.nfz.gov.pl/NFZ/document/1454/Zarz%C4%85dzenie-113_2022_DGL