Oferta pracy: GIF szuka Specjalisty do spraw: inspektor ds. obrotu hurtowego w Wydziale ds. Inspekcji Obrotu Hurtowego w Departamencie Nadzoru

Oferta pracy: GIF szuka Specjalisty do spraw: inspektor ds. obrotu hurtowego w Wydziale ds. Inspekcji Obrotu Hurtowego w Departamencie Nadzoru

Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko specjalisty do spraw: inspektor ds. obrotu hurtowego w Wydziale ds. Inspekcji Obrotu Hurtowego w Departamencie Nadzoru. 

Misją Głównego Inspektora Farmaceutycznego jest zapewnienie bezpieczeństwa Pacjentom poprzez sprawowanie nadzoru i kontroli nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi.

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
 • Prowadzi inspekcje u przedsiębiorców zajmujących się obrotem hurtowym produktami leczniczymi lub pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi, w tym: przeprowadza inspekcje w zakresie spełniania wymagań i warunków prowadzenia działalności w obrocie hurtowym produktami leczniczymi lub pośrednictwie w obrocie produktami leczniczymi; bierze udział w innych inspekcjach zgodnie ze wskazaniami Głównego Inspektora Farmaceutycznego (dalej: GIF).
 • Opracowywuje raporty z przeprowadzonych kontroli ze szczególnym podkreśleniem stwierdzonych niezgodności i odniesieniem ich do przepisów prawa w celu realizacji zadań ustawowych GIF oraz akceptuje Harmonogram Działań Naprawczych (HDN) oraz bierze udział w przygotowywaniu projektów decyzji dotyczących: nakazu usunięcia stwierdzonych niezgodności, unieruchomienia w hurtowni lub jej części.
 • Wnioskuje do Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie udzielenia/zmiany/cofnięcia lub odmowy udzielenia zezwolenia na obrót hurtowy produktami leczniczymi i wydanie Certyfikatu Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w celu realizacji zadań ustawowych GIF lub wpis/zmianę/skreślenie w Krajowym Rejestrze Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi.
 • Dokonuje oceny dokumentacji i opiniuje warunki prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej w związku z wnioskiem o udzielenie/zmianę zezwolenia na ww. działalność lub działalności pośrednictwa w obrocie hurtowym w związku z wnioskiem o wpis/zmianę w Krajowym Rejestrze Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi; Okresowo planuje inspekcje oraz prowadzenie korespondencji z podległymi podmiotami i archiwizuje dokumentację.
 • Pobiera próby produktów leczniczych w celu wykonania badań potwierdzających jakość produktu leczniczego (w tym podejrzenie sfałszowania).
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe farmaceutyczne (farmaceuta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty) lub studia drugiego stopnia w zakresie informatyki lub informatyki i ekonometrii.
 • Staż pracy co najmniej 3 lata stażu pracy w Inspekcji Farmaceutycznej, w aptekach lub w podmiotach prowadzących obrót hurtowy produktami leczniczymi
 • Znajomość ustawy Prawo farmaceutyczne
 • Znajomość ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie Działu I – przepisy ogólne
 • Znajomość struktury i zadań Urzędu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z nadzorem nad produktami leczniczymi w hurtowni farmaceutycznej lub aptece
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Skuteczna komunikacja
 • Myślenie analityczne
 • Radzenie sobie z presją
Co oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Regularnie wypłacane wynagrodzenie
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • „Trzynaste” wynagrodzenie
 • Wypłaty z funduszu nagród – uzależnione od wyników pracy
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Możliwość udziału w szkoleniach
 • Możliwość refundacji kosztów nauki języka i studiów podyplomowych
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze
 • Możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Dogodną lokalizację (dojazd metrem, liniami tramwajowymi i autobusowymi)
 • Wsparcie na etapie wdrażania do pracy
 • Pracę w przyjaznej atmosferze oraz współpracę z gronem wysoko wykwalifikowanych specjalistów

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie co najmniej 3 lat stażu pracy w Inspekcji Farmaceutycznej, w aptekach lub w podmiotach prowadzących obrót hurtowy produktami leczniczymi
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia w pracy w obszarze związanym z nadzorem nad produktami leczniczymi w hurtowni farmaceutycznej lub aptece.

Aplikuj

do 27 grudnia 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:

Główny Inspektorat Farmaceutyczny
ul. Senatorska 12
00-082 Warszawa
z dopiskiem „Specjalista – inspektor ds. obrotu hurtowego”

Szczegółowe informacje pod linkiem: Specjalista | Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie | Warszawa | Praca w służbie cywilnej (kprm.gov.pl)