Opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków – na marzec 2022

Opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków – na marzec 2022

Opublikowano obwieszczenie ministra zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, który zacznie obowiązywać od 1 marca 2022 r. – są w nim nowości dotyczące mukowiscydozy, hiperoksalurii typu 1 oraz dystrofii mięśniowej Duchenne’a.

Na liście pojawiły się między innymi [nazwa leku, substancja czynna, numer programu lekowego lub załącznika chemioterapii, nazwa programu lekowego lub załącznika chemioterapii, doprecyzowanie wskazania]:
– Kadcyla, trastuzumab emtanzyna, B.9, leczenie chorych na raka piersi (ICD-10: C50), leczenie pooperacyjne wczesnego HER2-dodatniego raka piersi z chorobą resztkową,
– Revlimid, lenalidomid, B.54, leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego (ICD-10: C90.0), pierwsza linia linia leczenia dorosłych pacjentów z nieleczonym uprzednio szpiczakiem plazmocytowym, leczenie lenalidomidem w skojarzeniu z deksametazonem, choroba rzadka,
– Revlimid, lenalidomid, B.54, leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego (ICD-10: C90.0), pierwsza linia leczenia dorosłych pacjentów z nieleczonym uprzednio szpiczakiem plazmocytowym, leczenie lenalidomidem w skojarzeniu z bortezomibem i deksametazonem, choroba rzadka,
– Imnovid pomalidomid, B.54, leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego (ICD-10: C90.0), druga-czwarta linia leczenia dorosłych pacjentów z opornym lub nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym, leczenie pomalidomidem w skojarzeniu z bortezomibem i deksametazonem, choroba rzadka,
– Darzalex (s.c.), daratumumab, B.54, leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego (ICD-10: C90.0), druga-czwarta linia leczenia dorosłych pacjentów z opornym lub nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym, leczenie daratumumabem (w formie podskórnej) w skojarzeniu z bortezomibem i deksametazonem, choroba rzadka,
– Erleada, apalutamid, B.56, leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61), leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego bez przerzutów,
– Nubeqa, darolutamid, B.56, leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61), leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego bez przerzutów,
– Xtandi, enzalutamid, B.56, leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61), leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego bez przerzutów,
– Nuwiq, simoktokog alfa, B.15, zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10: D66, D67), pierwotna i wtórna profilaktyka krwawień u dzieci od pierwszego dnia życia do ukończenia 18. roku życia, chorych na hemofilię, z użyciem rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIII, choroba rzadka,
– Soliris, ekulizumab, B.96, leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH) (ICD-10: D59.5), ponowne objęcie refundacją leku Soliris w populacji pacjentów z PNH zarówno nowo zdiagnozowanych, jak i kontynuujących dotychczasową terapię finansowaną od 1 maja 2021 r. w oparciu o możliwości wskazane w art. 37b ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, program lekowy będzie miał tę samą treść jak obowiązująca do końca kwietnia 2021 r., choroba ultrarzadka,
– Symkevi i Kalydeco, tezakaftor + iwakaftor i iwakaftor, B.112, leczenie chorych na mukowiscydozę (ICD-10: E84), leczenie tezakaftorem/iwakaftorem w skojarzeniu z iwakaftorem chorych w wieku co najmniej 6 lat homozygotycznych pod względem mutacji F508del lub heterozygotycznych pod względem mutacji F508del i mających jedną z następujących mutacji genu CFTR: P67L, R117C, L206W, R352Q, A455E, D579G, 711+3A→G, S945L, S977F, R1070W, D1152H, 2789+5G→A, 3272-26A→G i 3849+10kbC→T, choroba rzadka,
– Kaftrio i Kalydeco, iwakaftor + tezakaftor + eleksakaftor i iwakaftor, B.112, leczenie chorych na mukowiscydozę (ICD-10: E84), leczenie eleksakaftorem/tezakaftorem/iwakaftorem w skojarzeniu z iwakaftorem chorych w wieku co najmniej 12 lat homozygotycznych pod względem mutacji F508del genu CFTR lub heterozygotycznych pod względem mutacji F508del z mutacją o minimalnej wartości funkcji (MF) genu CFTR, choroba rzadka,
– Orkambi, lumakaftor + iwakaftor, B.112, leczenie chorych na mukowiscydozę (ICD-10: E84), leczenie lumakaftorem w skojarzeniu z iwakaftorem chorych w wieku co najmniej dwa lat z potwierdzonym wystąpieniem mutacji F508del genu CFTR na obu allelach, choroba rzadka,
– Oxlumo, lumazyran, B.129.FM, leczenie chorych na pierwotną hiperoksalurię typu 1(ICD-10: E74.8), druga technologia lekowa o wysokim poziomie innowacyjności finansowana z Funduszu Medycznego, choroba ultrarzadka,
– Translarna, ataluren, B.130, leczenie chorych z dystrofią mięśniową Duchenne’a spowodowaną mutacją nonsensowną w genie dystrofiny (ICD-10: G71.0), chodzący pacjenci w wieku od dwóch lat i z masą ciała powyżej 12 kg z dystrofią mięśniową Duchenne’a spowodowaną przez mutację nonsensowną w genie dystrofiny (nmDMD), pacjenci z DMD bez mutacji nonsensownej nie powinni otrzymywać atalurenu, choroba ultrarzadka).

Link do obwieszczenia MZ: https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-21-lutego-2022-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-marca-2022-r

Źródło: https://www.termedia.pl/mz/Lista-lekow-refundowanych-marzec,45772.html#google_vignette