Profesor Bożena Karolewicz nowym prezesem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Profesor Bożena Karolewicz nowym prezesem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

W czasie Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, które odbyło się 19 sierpnia 2021 r., wybrano prezesa Towarzystwa. Została nim dr hab. Bożena Karolewicz, prof. UM.

W siedzibie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Warszawie 19 sierpnia 2021 r. obradowało XXV Walne Zgromadzenie Delegatów, w czasie którego omówiono i oceniono działalność władz Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w mijającej kadencji, wytyczono kierunki działalności w kolejnej kadencji, która przypada na lata 2021–2025 oraz wyłoniono nowe władze Towarzystwa. Wzięli w nim udział z głosem stanowiącym delegaci wybrani na walnych zebraniach członków oddziałów, a z głosem doradczym członkowie ustępujących władz oraz zaproszeni goście.

W wyniku głosowania prezesem Towarzystwa została dr hab. Bożena Karolewicz, prof. uczelni, pracownik naukowy i kierownik Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, która od wielu lat aktywnie uczestniczyła w życiu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, będąc m.in. redaktorem naczelnym „Farmacji Polskiej” – czasopisma naukowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, członkiem zarządu Sekcji Opieki Farmaceutycznej, sekretarzem oddziału PTFarm we Wrocławiu i jego wiceprezesem. Z ramienia PTFarm uczestniczyła w wielu zespołach, omawiających ważne dla środowiska farmaceutycznego sprawy, m.in. w zespole roboczym ds. opieki farmaceutycznej w Ministerstwie Zdrowia, zespole roboczym ds. programu studiów w obszarze praktyki farmaceutycznej na kierunku farmacja, działającej w obrębie Ogólnopolskiego Zespołu ds. modyfikacji kształcenia, powołanego przez Konferencję Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych.

W czasie Walnego Zgromadzenia Delegatów prof. Bożena Karolewicz zaprezentowała program i określiła cele misyjne, zarządcze i organizacyjne, jakie zamierza z nowo wybranym zarządem wprowadzać w życie w nadchodzącej kadencji. Zobowiązała się do aktywnego działania na rzecz środowiska naukowego i zawodowego, wspierania inicjatyw Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, wzmocnienia pozycji Towarzystwa w środowisku i poza nim, rozszerzenia współpracy z organizacjami zewnętrznymi, współpracy z innymi towarzystwami działającymi w obszarze nauk farmaceutycznych ochrony zdrowia i podmiotami działającymi w obszarze farmacji, powołania grupy ekspertów o znaczącym dorobku naukowym i zawodowym w dyscyplinie nauk farmaceutycznych i nauk pokrewnych, reprezentujących Towarzystwo na szczeblu krajowym i międzynarodowym, dbania o rozwój organizacyjny Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego poprzez wypracowanie modelu współpracy zarządu głównego z zarządami oddziałów terenowych i sekcji ogólnopolskich, aby wspólnie wyznaczać cele działalności w kadencji i inicjować ich aktywność.

 

Pani Profesor serdecznie gratulujemy

 

Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu

 

Źródło: https://www.ptfarm.pl/aktualnosci/-/29099