Rozporządzenie MZ z 30.12.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

Rozporządzenie MZ z 30.12.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

2 stycznia 2023 r. w Dzienniku Ustaw poz. 13 ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept (https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/13).

Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept ma na celu dostosowanie przepisów w sprawie recept do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny przez wprowadzenia odpowiednich odesłań do przepisów tej ustawy oraz wprowadzenie prawidłowego odesłania do przepisu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1749 oraz z 2022 r. poz. 974).

Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305), która weszła w życie z dniem 23 kwietnia 2022 r., uchyliła m.in. ustawę z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 536, z późn. zm.) i ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372, z późn. zm.).

W związku z tym, zawarte w § 12 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 2424 oraz z 2021 r. poz. 1114) odesłania do przepisów zawartych w ww. uchylonych ustawach wymagają uaktualnienia. Aktualizacji wymaga również nieprawidłowe odesłanie do przepisu statuującego legitymację Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużonego dla Zdrowia Narodu w miejsce legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi.

Zgodnie z § 1 projektowanego rozporządzenia, wprowadzono zmianę § 12 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 2424 oraz z 2021 r. poz. 1114), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie recept”, przez zastąpienie w tych jednostkach redakcyjnych odesłania do nieobowiązujących przepisów ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 536, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372, z późn. zm.) odesłaniem do obecnie obowiązujących i regulujących materię dokumentów potwierdzających status żołnierza zawodowego oraz decyzji administracyjnych nakładających obowiązek świadczeń osobistych przepisów ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974). Z tych samych powodów uaktualniono również treść załącznika nr 1 do rozporządzenia zmienianego. Dodatkowo w § 1 założono zmianę § 12 pkt 5 rozporządzenia w sprawie recept poprzez prawidłowe odesłanie do jednostki redakcyjnej ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1749 oraz z 2022 r. poz. 974) określającej legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”, tj. art. 6 ust. 6 zamiast art. 7 ust. 2 tej ustawy.

W § 2 rozporządzenia wprowadzono regulację, zgodnie z którą produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny wydaje się osobie posiadającej uprawnienie dodatkowe dotyczące tego produktu, środka lub wyrobu, zgodnie z posiadanym przez tę osobę uprawnieniem dodatkowym, również po okazaniu dokumentów, które dotychczas uprawniały do powyższego uprawnienia, tj.: wojskowych dokumentów osobistych oraz dokumentów wskazanych w § 12 pkt 4 rozporządzenia nowelizowanego w brzmieniu przed zmianą – w okresie ważności tych dokumentów.

Ponadto w § 3 rozporządzenia zaproponowano przepis przejściowy zgodnie z którym recepty wystawione i niezrealizowane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia – § 4 rozporządzenia.