Uchwała ORA DIA ws. specjalizacji w dziedzinach farmacji

Uchwała ORA DIA ws. specjalizacji w dziedzinach farmacji

Szanowne Koleżanki i Koledzy Farmaceuci

Każda praca ma swój głęboki sens, zwłaszcza, gdy wykonuje się ją z pasją i na rzecz rozwoju nie tylko osobistego, ale również dla dobra całego środowiska, a przede wszystkim dla dobra pacjentów. Takie zaangażowanie należy dostrzec i bez wątpienia docenić. Dlatego też Okręgowa Rada Aptekarska Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu pragnąc docenić trud i wysiłek włożony w podnoszenie kwalifikacji zawodowych farmaceutów, podjęła uchwałę [RA/3/VIII/23] o przyznawaniu nagród za uzyskanie tytułu specjalisty. Nagrody będą przyznawane w oparciu o wyniki egzaminu specjalizacyjnego od roku 2023, za uzyskanie tytułu specjalisty w roku poprzedzającym. Nagrody finansowe oraz pamiątkowe dyplomy, zostaną wręczone podczas uroczystości w siedzibie Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu.

Farmaceuci DIA, którzy uzyskali tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji (np. aptecznej, szpitalnej, klinicznej, przemysłowej lub innej) w 2022 r. mogą złożyć wniosek o  nagrodę w terminie do końca marca 2023 r. Do wniosku należy załączyć kopię dyplomu.

Wymogi formalne:

1. Nagroda przyznawana jest farmaceucie, jeżeli na egzaminie specjalizacyjnym uzyskał ocenę końcową nie mniejszej, niż 4.0, a ponadto spełnia następujące warunki:

A) nie zalega z opłacaniem składek członkowskich;

B) nie został prawomocnie ukarany przez okręgowy sąd aptekarski z tytułu popełnienia przewinienia zawodowego, ani nie zostało przeciwko niemu wszczęte postępowanie z tytułu podejrzenia popełnienia takiego przewinienia;

C) nie został prawomocnie skazany przez sąd powszechny z tytułu popełnienia przestępstwa.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt B i C, nagroda nie przysługuje pomimo zatarcia skazania.

3. Jeżeli postępowanie w przedmiocie podejrzenia popełnienia przewinienia zawodowego, o którym mowa w ust. 1 pkt B, zostanie zakończone wydaniem wyroku uniewinniającego lub postanowienia o umorzeniu tego postępowania, nagroda przysługuje po uprawomocnieniu się stosownego orzeczenia.

Z wyrazami szacunku

Dr n. farm. Olga Fedorowicz

Konsultant wojewódzki w dziedzinie farmacji klinicznej, Członek Prezydium ORA DIA we Wrocławiu

 


 

Pliki do pobrania