Uwaga, rusza nabór aptek do pilotażu przeglądów lekowych

Uwaga, rusza nabór aptek do pilotażu przeglądów lekowych

Ogłoszenie w sprawie wyboru Realizatorów pilotażu przeglądów lekowych prowadzonych w aptekach ogólnodostępnych na terenie całej Polski zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych.

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu prowadzi nabór Realizatorów programu pilotażowego przeglądów lekowych prowadzonych w aptekach ogólnodostępnych na terenie całej Polski zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych. 

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2021  

  • 4 pkt. 2 Realizatorem pilotażu może być apteka, która spełnia następujące wymagania: 1) zgłosiła podmiotowi leczniczemu gotowość do udziału w pilotażu; 2) realizuje umowę na realizację recept refundowanych zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia, zwanym dalej „Funduszem”, i przedstawi jej kopię podmiotowi leczniczemu; 3) nie toczy się postępowanie administracyjne w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na jej prowadzenie; 4) spełnia warunki określone w § 5; 5) zatrudnia farmaceutę spełniającego wymagania, o których mowa w § 6; 6) wyrazi zgodę na poddanie się nadzorowi podmiotu leczniczego w zakresie realizacji pilotażu 
  • 6. Przegląd lekowy w ramach pilotażu przeprowadza farmaceuta zatrudniony w aptece będącej realizatorem pilotażu, który: 1) ukończył studia podyplomowe w zakresie opieki farmaceutycznej lub 2) posiada co najmniej roczną praktykę wykonywania przeglądów lekowych w innym kraju potwierdzoną przetłumaczonym na język polski dokumentem wydanym w tym kraju, potwierdzającym kwalifikacje tego farmaceuty do prowadzenia przeglądów lekowych

  Zgłoszenia Aptek, wyrażających gotowość wzięcia udziału w Programie pilotażowym przeglądów lekowych i spełniające warunki Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2021 przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres mailowy pilotaz@spsk2.pl w nieprzekraczalnym terminie do 07.02.2022 roku godz. 23:59 CET.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. Oświadczenie o gotowości wzięcia udziału w Programie pilotażowym przeglądów lekowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych podpisane przez Podmiot prowadzący aptekę oraz Kierownika Apteki (OŚWIADCZENIE DO POBRANIA PDF)
  1. Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2021roku podpisane przez Podmiot prowadzący aptekę oraz Kierownika Apteki (OŚWIADCZENIE DO POBRANIA PDF)
  1. Oświadczenie Farmaceuty, zatrudnionego w Aptece uprawnionego do prowadzenia przeglądów lekowych zgodnie z treścią 6 Rozporządzenia z dnia 2.12.2021 roku (OŚWIADCZENIE DO POBRANIA PDF)
  1. Dokument, potwierdzający kwalifikacje farmaceuty do prowadzenia przeglądów lekowych zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2.12.2021 r. dokument, poświadczający ukończenie studiów podyplomowych w zakresie opieki farmaceutycznej lub dokument poświadczający co najmniej roczną praktykę wykonywania przeglądów lekowych w innym kraju potwierdzoną przetłumaczonym na język polski dokumentem wydanym w tym kraju

  

Dokumenty wymienione powyżej w pkt.1, 2,3,4 powinny zostać przesłane w formie skanu jako załączniki do zgłoszenia drogą elektroniczną a następnie w formie oryginałów lub poświadczonych notarialnie odpisów na adres: Katarzyna Kukawska Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, z dopiskiem: w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowychw nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.02.2022 (decyduje data stempla pocztowego). 

W temacie e-maila z proszę podać: nazwę Apteki oraz nazwę miejscowości i województwa, w której znajduje się Apteka

 Zgłoszenia nie spełniające opisanych wymogów nie będą rozpatrywane. 

Podmiot leczniczy w celu wyłonienia realizatorów pilotażu przeprowadzi postępowanie w przedmiocie zawarcia umowy o realizację pilotażu zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2.12.2021 r.

Wyłonieni Realizatorzy pilotażu zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do pilotażu drogą elektroniczną oraz pocztową do dnia 20.03.2022.

Źródło: Ogłoszenie w sprawie wyboru Realizatorów pilotażu przeglądów lekowych prowadzonych w aptekach ogólnodostępnych na terenie całej Polski zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych. – SKHS

Pliki do pobrania