Ważna informacja dla absolwentów Wydziału Farmaceutycznego UMED w sprawie procedury przyznawania Prawa Wykonywania Zawodu w Dolnośląskiej Izbie Aptekarskiej

Ważna informacja dla absolwentów Wydziału Farmaceutycznego UMED w sprawie procedury przyznawania Prawa Wykonywania Zawodu w Dolnośląskiej Izbie Aptekarskiej

Procedura przyznawania Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty w Dolnośląskiej Izbie Aptekarskiej informacja dla wszystkich studentów kończących praktykę w aptekach.

Kalendarium PWZ na rok 2023

Brak Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty jest równoznaczny z brakiem możliwości podjęcia pracy w zawodzie farmaceuty, a tym samym w aptece na stanowisku magistra farmacji. Oznacza to, że absolwenci wydziału farmaceutycznego, do czasu podjęcia uchwały stwierdzającej przyznanie PWZF i złożenia ślubowania mogą podjąć zatrudnienie np. w aptece, tylko i wyłącznie na innym stanowisku niż farmaceuta (np. pomoc apteczna).

Pierwsze posiedzenie Prezydium, na którym podjęte zostaną uchwały w sprawie przyznania PWZ odbędzie się w dniu 07.04.2023 r. dla magistrów farmacji, którzy:

najpóźniej do 6 kwietnia 2023 r. do godz. 13:00 włącznie dostarczą do biura DIA we Wrocławiu wymagane dokumenty: osobiście lub podpisane profilem zaufanym.

Skany dokumentów podpisane odręcznie a nie podpisane profilem zaufany, przesłane drogą e-mailową będą procedowane DOPIERO po dostarczeniu ORYGINAŁÓW do biura DIA we Wrocławiu.

Ślubowanie i wydanie zaświadczenia o posiadaniu PWZ odbędzie się 12 kwietnia 2023 r.  o godz. 12:00 w siedzibie DIA przy al. Jana Matejki 6 we Wrocławiu.

Drugie posiedzenie Prezydium, na którym zostaną podjęte uchwały w sprawie przyznania PWZ odbędzie się w dniu 14.04.2023 r. dla  magistrów farmacji, którzy:

najpóźniej do 13 kwietnia 2023 r. do godz. 13:00 włącznie dostarczą do biura DIA we Wrocławiu wymagane dokumenty osobiście, lub podpisane profilem zaufanym.

Skany dokumentów podpisane odręcznie a nie podpisane profilem zaufany, przesłane drogą e-mailową będą procedowane DOPIERO po dostarczeniu ORYGINAŁÓW do biura DIA we Wrocławiu.

Ślubowanie i wydanie zaświadczenia o posiadaniu PWZ odbędzie się 17 kwietnia 2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie DIA przy al. Jana Matejki 6 we Wrocławiu.

 

Magister farmacji ubiegający się o przyznanie Prawa Wykonywania Zawodu jest zobowiązany do przedłożenia w Izbie następujących dokumentów:

  • wniosek o wydanie PWZ           https://dia.oia.gov.pl/do-pobrania/
  • odpis dyplomu potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra farmacji (zostaje w biurze),
  • orzeczenie lekarskie potwierdzające posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu farmaceuty, zaświadczenie lekarskie może być wydane u lekarza rodzinnego z adnotacją: posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu farmaceuty.
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe       https://dia.oia.gov.pl/do-pobrania/
  • kwestionariusz zgłoszeniowy         https://dia.oia.gov.pl/do-pobrania/
  • 2 zdjęcia * (wielkość 3,5 x 4,5 mm, typ „paszportowy”)
  • dowód osobisty do wglądu

* Osoba ubiegająca się o wydanie dokumentu PWZ przedstawia właściwej radzie aptekarskiej swoje dwie jednakowe fotografie o wymiarach 3,5×4,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym, jasnym tle, mające dobra ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80 %fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, każde podpisane czytelnie na odwrocie, aby podpis nie odznaczał się na drugiej stronie (tzw. paszportowe).

W przypadku pytań proszę o kontakt z Panią Eweliną Kolebską z biura izby –                 

 tel. 71 322 00 70, e-mail: e.kolebska@dia.oia.gov.pl