Ważna informacja dla absolwentów Wydziału Farmaceutycznego UMED w sprawie procedury wydawania Prawa Wykonywania Zawodu w Dolnośląskiej Izbie Aptekarskiej

Ważna informacja dla absolwentów Wydziału Farmaceutycznego UMED w sprawie procedury wydawania Prawa Wykonywania Zawodu w Dolnośląskiej Izbie Aptekarskiej

Procedura wydawania Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty w Dolnośląskiej Izbie Aptekarskiej informacja dla wszystkich studentów kończących praktykę w aptekach.

Kalendarium PWZ na rok 2021 do czasu wejścia w życie Ustawy o Zawodzie Farmaceuty.

Brak Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty jest równoznaczny z brakiem możliwości podjęcia pracy na stanowisku farmaceuty. Oznacza to, że absolwenci wydziału farmaceutycznego, do czasu podjęcia uchwały stwierdzającej PWZF i złożenia ślubowania mogą podjąć zatrudnienie np. w aptece, tylko i wyłącznie na innym niż farmaceuta stanowisku (np. pomoc apteczna) lub też będą zmuszeni zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako osoby poszukujące pracy.

Pierwsze posiedzenie Prezydium, na którym podjęte zostaną uchwały w sprawie przyznania PWZ odbędzie się w dniu 09.04.2021r. dla magistrów farmacji, którzy:

najpóźniej do 9 kwietnia 2021 r. do godz. 16:00 włącznie dostarczą do biura DIA we Wrocławiu wymagane dokumenty:

 • osobiście
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej/ przesyłka kurierska/ skrzynka pocztowa przed wejściem do budynku-siedziba DIA
 • e-mail – wszystkie dokumenty podpisane WYŁĄCZNIE PROFILEM ZAUFANYM! przesłane na adres: szkolenia@dia.com.pl – instrukcja złożenia podpisu poniżej. Prosimy nie załączać skanów swoich fotografii.

Uwaga!

Skany dokumentów podpisane odręcznie, a przesłane drogą e-mailową będą procedowane DOPIERO po dostarczeniu ORYGINAŁÓW do biura DIA we Wrocławiu.

Ślubowanie za pośrednictwem ZOOM Cloud Meeting (poniedziałek-wtorek) stosowne powiadomienie przyjdzie na wskazany adres e-mail.

Drugie posiedzenie Prezydium, na którym zostaną podjęte uchwały w sprawie przyznania PWZ odbędzie się w dniu 16.04.2021r. dla  magistrów farmacji, którzy:

najpóźniej do 15 kwietnia 2021r. do godz. 23.59 włącznie dostarczą do biura DIA we Wrocławiu wymagane dokumenty:

 • osobiście
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej/ przesyłka kurierska/ skrzynka pocztowa przed wejściem do budynku-siedziba DIA
 • e-mail – wszystkie dokumenty podpisane WYŁĄCZNIE PROFILEM ZAUFANYM! przesłane na adres: szkolenia@dia.com.pl – instrukcja złożenia podpisu poniżej. Prosimy nie załączać skanów swoich fotografii.

Uwaga!

Skany dokumentów podpisane odręcznie, a przesłane drogą e-mailową będą procedowane DOPIERO po dostarczeniu ORYGINAŁÓW do biura DIA we Wrocławiu.

Ślubowanie za pośrednictwem ZOOM Cloud Meeting (poniedziałek-wtorek) stosowne powiadomienie przyjdzie na wskazany adres e-mail.

Magister farmacji ubiegający się o przyznanie Prawa Wykonywania Zawodu jest zobowiązany do przedłożenia w Izbie następujących dokumentów:

 • wniosek o wydanie PWZ,
 • odpis dyplomu potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra farmacji
 • orzeczenie lekarskie potwierdzające posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu farmaceuty( nie musi być od lekarza medycy pracy)
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo umyślne przeciwko życiu lub zdrowiu (jeśli osoba ubiegała się o wydanie zaświadczenia elektronicznie, OTRZYMANĄ PACZKĘ DOKUMENTÓW W FORMACIE *ZIP. NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES MAILOWY: szkolenia@dia.com.pl
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kwestionariusz zgłoszeniowy,
 • 2 zdjęcia * (wielkość 3,5 x 4,5 mm, typ „paszportowy”)

* Osoba ubiegająca się o wydanie dokumentu PWZ przedstawia właściwej radzie aptekarskiej swoje dwie jednakowe fotografie o wymiarach 3,5×4,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym, jasnym tle, mające dobra ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80 %fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, każde podpisane czytelnie na odwrocie, aby podpis nie odznaczał się na drugiej stronie (tzw. paszportowe). Podstawa prawna – Uchwała NRA z dnia 6 grudnia 2006 r. Nr IV/110/2006.

Zlecenie wydruku dokumentu w Warszawie zostanie dokonane dopiero po przedstawieniu ORYGINAŁU dyplomu mgr farm. (odpisu bądź kopii notarialnej) oraz przedłożeniu 2 fotografii.

INSTRUKCJA PODPISYWANIA DOKUMENTÓW PROFILEM ZAUFANYM

 

Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu

 

Pliki do pobrania