Wspólnik iluzoryczny – prośba RMiŚP

Wspólnik iluzoryczny – prośba RMiŚP

Szanowni Państwo!

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się z prośbą do farmaceutów o przesłanie informacji dot. tzw. wspólnika izulorycznego w spółce z o.o.

Jeżeli w stosunku do Państwa została wydana decyzja w przedmiocie podlegania ubezpieczeniom społecznym jako tzw. wspólnik iluzoryczny, Rzecznik prosi o kontakt z Biurem Rzecznika MŚP na adres Rady Przedsiębiorców: rada.przedsiebiorcow@rzecznikmsp.gov.pl

Farmaceutów, którzy otrzymali taką decyzję prosimy również o przesłanie kopii informacji na adres biuro@dia.oia.gov.pl

O co chodzi?

Pojęcie wspólnika iluzorycznego pojawiło się przy okazji interpretacji przepisów  dotyczących obowiązkowego podlegania ubezpieczeniom społecznym.
Wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest traktowany w przepisach prawa z zakresu ubezpieczeń społecznych jako osoba prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą – ze wszystkimi konsekwencjami dotyczącymi podleganiu ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.
W spółkach  z o.o. wieloosobowych zdarzają się sytuacje gdy jeden ze wspólników jest  traktowany tak jakby prowadził jednoosobową spółkę z o.o. z konsekwencjami j.w. (opłacanie wszystkich składek), a pozostali wspólnicy zostają uznani za tzw. wspólnika iluzorycznego.

Pojęcie wspólnika iluzorycznego opisuje stan faktyczny, nie jest to pojęcie prawne (czyli nie występuje w przepisach prawa i jest wytworem interpretacji urzędników).

W judykaturze przyjmuje się, że z sytuacją wspólnika iluzorycznego mamy do czynienia wtedy, gdy tylko jeden ze wspólników spółki wieloosobowej ze względu na swoją pozycję w spółce posiada w zasadzie całość uprawnień o charakterze korporacyjnym i majątkowym co jest wywodzone z umowy spółki i z praktyki działania danej spółki. Wówczas inni wspólnicy to tzw. wspólnicy iluzoryczni.

Taka sytuacja zachodzi np. wówczas gdy jeden wspólnik  spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiada taką część udziałów, która zapewnia mu prawo do samodzielnego decydowania o wynikach zgromadzenia wspólników i niemal wyłączne prawo do zysku, oraz – na skutek jednoczesnego pełnienia funkcji jednoosobowego zarządu – ma nieskrępowaną możliwość samodzielnego decydowania o bieżącej działalności spółki. Status prawny takiego wspólnika traktowany jest analogicznie jak status wspólnika jednoosobowej spółki z o.o.

O statusie danego wspólnika decyduje skala realnych praw i obowiązków przysługujących mu w  spółce – zgodnie z interpretacją urzędnika (brak obiektywnych regulacji w tym zakresie).

Kogo może dotyczyć problem?

  • Farmaceutów prowadzących apteki w formie sp. z o.o.

  • Farmaceutów wykonujących zawód w formule “kontraktowej” poprzez własną spółkę z o.o.

  • Farmaceutów, którzy prowadzą wszelką inną działalność gospodarczą w formule spółki z o.o.

  • Problem dotyczy oczywiście również wszystkich innych przedsiębiorców prowadzących spółki z o.o., jednak jako Samorząd Zawodu Farmaceuty kierujemy zapytanie do naszych Członków, stąd użyto powyżej słowa “Farmaceutów”.

Serdeczne podziękowania dla Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie za opracowanie i rozwinięcie powyższego tematu.