Zarządzenie Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na realizację zalecanych szczepień ochronnych w aptece

Zarządzenie Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na realizację zalecanych szczepień ochronnych w aptece

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na realizację zalecanych szczepień ochronnych w aptece:

ZARZĄDZENIE NR 168/2023/DGL
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 22 listopada 2023 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na realizację zalecanych
szczepień ochronnych w aptece


Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 159 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 2561, z późn. zm.
1)) zarządza się, co następuje:


§ 1. W zarządzeniu Nr 155/2023/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 października
2023 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na realizację zalecanych szczepień ochronnych
w aptece wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Należność z tytułu realizacji umowy oddział Funduszu wypłaca w terminie 5 dni roboczych od dnia
otrzymania pozytywnie zweryfikowanych dokumentów, o których mowa w ust. 2. Należność, o której
mowa w zdaniu pierwszym, jest wypłacana na wskazany w umowie rachunek bankowy podmiotu
prowadzącego aptekę.”;

2) w załączniku nr 2 w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Należność za bieżący okres sprawozdawczy, określona w rachunku, jest ustalana zgodnie
z zasadami określonymi w Ogólnych warunkach umów. Należność z tytułu zawartej umowy za realizację
świadczeń Fundusz wypłaca na rachunek bankowy:

Dane posiadacza rachunku bankowego:……………………………………………

nr: ………………………………………………………………………………………………”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Małgorzata Dziedziak

wz. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

/dokument podpisany elektronicznie/


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, 2674, 2770 oraz
z 2023 r. poz. 605, 650, 658, 1234, 1429, 1733, 1831 i 1938.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Id: BC5FBB0C-C7A6-4733-875B-F81CD61461DE. PodpisanyStrona 1

Uzasadnienie


Postanowieniami zarządzenia wprowadza się zmiany w zarządzeniu Nr 155/DGL/2023 Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia z dnia 31 października 2023 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na
realizację zalecanych szczepień ochronnych w aptece.

Zmiana dotyczy ma charakter techniczny, a także ujednolicający i usprawniający rozliczanie umów, zgodnie
ze schematem przyjętym dla umów o świadczenia opieki zdrowotnej w innych rodzajach świadczeń, o których
mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1194, z późn. zm.).

Z uwagi na to, zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem nie wpływają na zakres przedmiotowy
umów, projekt zarządzenia nie został poddany konsultacjom społecznym.

Powyższe działania zostały podjęte w ramach realizacji celu nr 6 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia
na lata 2019-2023 –– Optymalizacja procesów wewnętrznych – zawieranie umów.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                         Id: BC5FBB0C-C7A6-4733-875B-F81CD61461DE. PodpisanyStrona 1

Źródło: https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr1682023dgl,7724.html