Zmiany w realizacji recept od 1 lipca 2021 r. – uzupełnienie

Zmiany w realizacji recept od 1 lipca 2021 r. – uzupełnienie

W dniu 22 czerwca 2021 w Dzienniku Ustaw (poz.1114 2021 r.) opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Najważniejsze zmiany jakie zostały wprowadzone powyższym rozporządzeniem:

 

 

 1. Recepty papierowe wystawiane od 1 lipca 2021 r. muszą być wypisane na obowiązującym wzorze recepty zgodnym z załącznikiem do rozporządzenia (brak pola „oddział NFZ” oraz oznaczenie w miejscu danych osoby wystawiającej receptę „dane osoby uprawnionej” zamiast „dane lekarza”). [zał. nr 6 Dz. U. 2424 2020 r.]
 2. Na receptach Rpw nadal pozostaje pole „dane lekarza”, brak jest natomiast pola “data realizacji od”. [zał. nr 7 Dz. U. 2424 2020 r.]
 3. Recepty wystawione przed dniem 1 lipca na starych drukach – mogą zostać zrealizowane w terminie ich ważności; [§ 2. Dz. U. poz.1114 2021 r.]
 4. Wszystkie recepty papierowe, również weterynaryjne, wystawione na środki odurzające i psychotropowe muszą posiadać indywidualny numer recepty. W przypadku recept weterynaryjnych numer ten nie musi być przedstawiony w postaci kodu kreskowego. Recepty inne niż weterynaryjne muszą posiadać przedstawione w postaci kodu: numer recepty, PWZ osoby wystawiającej receptę oraz REGON (o ile nie jest to recepta PA lub PF). Pule numerów dla lekarzy weterynarii wydaje na ich wniosek WIF, a 22-cyfrowe numery zaczynają się od 07… zarówno dla Rpw oraz Rp. Różnica występuje w przedostatniej cyfrze numeru i przybiera wartość 9 dla Rpw i 7 dla psychotropów Rp. [§ 4. 1. 3-4.; Zał. nr 3 Dz. U. 2424 2020 r.]
 5. Zmieniono definicję dawkowania w porównaniu do rozporządzenia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2021 r. Obecnie przez dawkowanie rozumiana jest informacja o liczbie jednostek dawkowania i częstotliwości ich stosowania (bez konieczności zaznaczania okresu stosowania). [§ 2 ust. 2 pkt 2 Dz. U. poz.1114 2021 r.]
 6. W przypadku przepisania na recepcie ilości większej niż dwa najmniejsze opakowania refundowane, a w przypadku produktów pełnopłatnych dwóch najmniejszych dostępnych opakowań, dawkowanie musi zawierać ilość jednostek dawkowania oraz częstotliwość stosowania. [§ 8 ust. 1pkt 4]
 7. W przypadku leków:
  • gotowych i recepturowych do stosowania zewnętrznego na skórę musi zostać podane dawkowanie przynajmniej w formie częstotliwość stosowania, w przypadku braku takiej informacji recepty nie można zrealizować,
  • pozostałych postaci leków recepturowych – przy braku dawkowania można wykonać ilość leku maksymalnie do dwóch ryczałtów,
 8. W przypadku wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro(paski) na recepcie musi być określona przynajmniej częstotliwość stosowania, brak takiej informacji uniemożliwia realizację recepty. [§ 8 ust. 1pkt 4]
 9. Dane dotyczące podmiotu oraz osoby wystawiającej receptę mogą być zamieszczone na recepcie w postaci pieczęci lub nadruku (nie może to już być naklejka)[§ 3. 1-2. Dz. U. 2424 2020 r.]
 10. Na jednej recepcie powinny być wypisane produkty dla których ustalono taki sam termin realizacji. Produkty lecznicze generujące różne terminy ważności recepty powinny być przepisywane na osobnych receptach. Jeżeli jednak na na recepcie znajdą się produkty o różnym terminie realizacji, to cała recepta jest ważna tak długo, jak wyznacza to najkrótszy termin realizacji. [§ 9. 1-2. Dz. U. 2424 2020 r.]
 11. Recepta na której wpisano uprawnienie dodatkowe albo zostało ono uzupełnione przez osobę realizującą receptę (za wyjątkiem uprawnień S, C, WP, WE – których nie wolno uzupełnić) realizowana jest zgodnie z tym uprawnieniem za wyjątkiem sytuacji, gdy przy odpłatności zostało wpisane 100% lub X (wydajemy wtedy pełnopłatnie).
 12. W przypadku uprawnień IB i WE bez względu na wpisany poziom odpłatności recepta realizowana jest zgodnie z uprawnieniem.
 13. W przypadku uprawnienia ZK wpisanie odpłatności 100% lub X wymaga realizację recepty pełnopłatnie za wyjątkiem wykazu leków wydawanych bezpłatnie pacjentom z uprawnieniem ZK. [§ 8. 1. 8. lit. c Dz. U. 2424 2020 r.; Dz.U. 2015 poz. 2098].
 14. Recepty wystawione po 1 lipca 2021 r. na drukach niezgodnych ze wzorami mogą zostać zrealizowane w aptece ze 100 % odpłatnością.

 

Wykaz produktów leczniczych dla ZK:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000088301.pdf

 

 

mgr farm. Małgorzata Łęt

Przewodnicząca Komisji Legislacji DIA

mgr farm. Marcin Repelewicz

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA

 

Komentarz do zmian wersji z 2021-07-19:

 • Podkreślono, że zgodne ze wzorem muszą być tylko recepty podlegające refundacji;
 • Poprawiono powiązanie do aktualnego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków dla ZK (Dz. U. 2021 Poz. 883);
 • Podkreślono brak wymogu przedstawiania numerów recept w postaci kodów paskowych dla numerowanych recept weterynaryjnych w oparciu o komentarz MZ;
 • Poprawiono wyjaśnienie algorytmu budowy unikalnego numeru recepty dla lekarzy i lekarzy weterynarii pobierających numery recept z WIF.

Załączono obowiązujące wzory recept Rp i Rpw;

Pliki do pobrania