Komunikat DOW NFZ z dnia 12.10.2020

Komunikat DOW NFZ z dnia 12.10.2020

Komunikat w sprawie zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych lub ograniczenia w realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w sytuacji, której nie można było przewidzieć

2020-10-12

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia [DOW NFZ] przypomina, iż, zgodnie z § 9 ust. 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2020, poz. 320 z póź. zm., ostatnia zmiana 4 września b. r.):

”W przypadku braku możliwości udzielania świadczeń, którego nie można było wcześniej przewidzieć, świadczeniodawca niezwłocznie podejmuje czynności w celu zachowania ciągłości udzielania świadczeń, powiadamiając jednocześnie Prezesa Funduszu albo dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, z którym zawarł umowę, o tym zdarzeniu i podjętych czynnościach.”

Oznacza to, że w sytuacji mającej wpływ na realizację świadczeń, której nie można było wcześniej przewidzieć, należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Prezesa Funduszu albo dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu. Poniżej wymogi prawno – formalne składowych Powiadomienia:

Powiadomienie o zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych/ograniczeniu w realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w sytuacji, której nie można było przewidzieć

  1. zakres świadczeń, w przypadku których zaprzestano udzielania świadczeń (przerwa w udzielaniu świadczeń) lub ograniczono realizację świadczeń (poprzez wstrzymanie przyjęć pacjentów),
  2. uzasadnienie formalne i merytoryczne szczegółowej przyczyny podjęcia decyzji o zaprzestaniu udzielania świadczeń lub ograniczeniu w realizacji świadczeń,
  3. termin zaprzestania udzielania świadczeń lub ograniczenia w realizacji świadczeń oraz data przewidywanego terminu wznowienia realizacji świadczeń,
  4. opis czynności, które zostały podjęte w celu zachowania ciągłości udzielania świadczeń, a tym samym realizacji umowy w części, której dotyczy zaprzestanie udzielania świadczeń lub ograniczenie w realizacji świadczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  5. opis aktualnej sytuacji w oddziale/poradni (tj.: w jaki sposób zabezpieczeni są pacjenci zgłaszający się w trybie nagłym lub pilnym, ilu pacjentów aktualnie przebywa w oddziale, jaki personel zabezpiecza udzielanie świadczeń, w jaki sposób pacjenci zostali powiadomieni o zaistniałej sytuacji itp.).

Nie realizuje nakazanego obowiązku poinformowania płatnika o zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych lub ograniczeniu w realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w sytuacji, której nie można było przewidzieć podmiot leczniczy powołujący się na „ogólne zagrożenie epidemiczne” lub „obecną sytuację epidemiologicznąbez szczegółowego odniesienia się do każdej z pięciu wyżej wyszczególnionych składowych Powiadomienia.

DOW NFZ przypomina również, że w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają realizację umowy bądź stanowią przeszkodę w jej realizacji, np. w danym oddziale szpitalnym, zgodnie z § 35 ust. 1. „świadczeniodawca niezwłocznie informuje Prezesa Funduszu albo dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, z którym zawarł umowę, który wyznacza świadczeniodawcy termin do jej usunięcia, uwzględniając rodzaj przeszkody i możliwość jej usunięcia w określonym terminie”. Konsekwencje nieusunięcia przeszkody w wyznaczonym terminie lub niemożności jej usunięcia przewidziane w § 35 ust. 2 uzasadniają potrzebę terminowego i rzetelnego powiadamiania płatnika przez podmiot leczniczy o zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych lub ograniczeniu w realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w sytuacji, której nie można było przewidzieć

W przypadku ewentualnych pytań prosimy kontaktować się z pracownikami Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej pod numerami telefonów:

STM – 71 79 79 411,

LSZ – 71 79 79 305 lub 291,

PSY i SOK – 71 79 79 253,

AOS – 71 79 79 238 lub 372,

OPH i SPO – 71 79 79 284,

REH – 71 79 79 408.

 

Zbigniew Hałat
Zastępca Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych

Źródło : https://www.nfz-wroclaw.pl/default2.aspx?obj=45223;56474&des=1;2