Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie osób realizujących recepty

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie osób realizujących recepty

W związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach w przestrzeni publicznej wątpliwościami, czy recepta wystawiona przez osobę uprawnioną na rzecz danego pacjenta może zostać zrealizowana w aptece lub punkcie aptecznym przez inną osobę, niż pacjent którego recepta dotyczy, Minister Zdrowia informuje, że nie ma w tym względzie obostrzeń, w szczególności żaden przepis powszechnie obowiązującego prawa nie zawiera w tym zakresie wprost wyrażonego zakazu ani żaden przepis prawa nie stanowi wprost, że tylko ten, komu przepisano receptę, ma wyłączne prawo do jej realizacji w aptece lub punkcie aptecznym.

W związku z powyższym Minister Zdrowia wskazuje, że opisane wyżej działanie jest dopuszczalne. Jest to również działanie, które ma odzwierciedlenie w wieloletniej, niekwestionowanej praktyce, która nie powinna być zmieniana. Rozwiązanie takie znajduje swoje uzasadnienie zwłaszcza w odniesieniu do osób, które z obiektywnych względów nie są w stanie samodzielnie wykupić leków, w tym chorych, czy niepełnosprawnych oraz dzieci. Zmiana dotychczasowej praktyki nie tylko stanowiłaby poważne utrudnienie dla tej zwłaszcza grupy pacjentów w dostępie do farmakoterapii, ale byłaby niezrozumiała, a wręcz szkodliwa.

Niezależnie od powyższego, Minister Zdrowia wskazuje, że w mającej obecnie miejsce sytuacji epidemicznej, rolą władz publicznych, jak również placówek ochrony zdrowia publicznego, do których zaliczają się m.in. apteki ogólnodostępne, jest maksymalizowanie ochrony osób starszych, stanowiących najliczniejszą grupę społeczną zaopatrującą się stale w leki związku z charakterystycznym dla tej grupy obciążeniem wielochorobowością.

Umożliwienie członkom rodziny osób starszych, ich znajomym, sąsiadom, czy choćby wolontariuszom realizowania recept dla tych osób, jest przejawem odpowiedzialności, wyrazem dbałości o zdrowie i życie seniorów poprzez ograniczanie ich eksponowania na czynniki chorobotwórcze w aptece lub punkcie aptecznym, czy w drodze do nich.

Komunikat_MZ_w_sprawie_osób_realizujących_recepty

Załącznik : Komunikat_MZ_w_sprawie_osób_realizujących_recepty

 

Źródło : https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-osob-realizujacych-recepty

 

Pliki do pobrania