Nostryfikacja dyplomu uzyskanego za granicą

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty przez obywateli tych państw

M.P. 2004 r. nr 21 poz. 378

 

Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia

Dz. U. 2015 poz. 1467

  

Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu składa do rady (odpowiedniego wydziału Uniwersytetu Medycznego) osobiście lub przez pełnomocnika wniosek, który zawiera:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację dyplomu uzyskanego za granicą;

2)  pełną nazwę nabytych za granicą kwalifikacji lub tytułu zawodowego;

3) datę wydania dyplomu;

4) nazwę instytucji, która wydała dyplom;

5) nazwę państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa instytucja, która wydała dyplom;

6) nazwę świadectwa lub dyplomu, na podstawie którego osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu uzyskanego za granicą została przyjęta na studia zakończone wydaniem tego dyplomu, datę wydania świadectwa lub dyplomu, nazwę instytucji, która wydała świadectwo lub dyplom, oraz nazwę państwa, w którego systemie szkolnictwa działa instytucja, która wydała świadectwo lub dyplom;

7)  apostille (dotyczy dyplomów wydanych przez instytucje działające w systemie edukacji państw będących stroną konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzony w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938, 939) i/lub legalizacja dyplomu dokonana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został uzyskany dyplom, lub przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne państwa, w którego systemie edukacji działała instytucja, która wydała dyplom;

8)  pełnomocnictwo poświadczone notarialnie w przypadku działania przez pełnomocnika. Jeżeli pełnomocnikiem wnioskodawcy jest adwokat lub radca prawny (tzn. pełnomocnik profesjonalny), to on sam poświadcza pełnomocnictwo.

Do wniosku dołącza się:

1)  oryginał dyplomu uzyskanego za granicą – do wglądu;

2)  kopie dokumentów pozwalających ocenić przebieg studiów i efekty kształcenia oraz czas trwania studiów (suplement do dyplomu, wykaz zaliczonych przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument).

UWAGA!!!

Dyplom i inne dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski:

a)    sporządzonym przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo

b)    sporządzonym lub poświadczonym przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zarządzenie nr 44/XV R/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2016 r.  w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą”

http://www.zarz.umed.wroc.pl/zr/75-2016-94151/3041-nr-44-xv-r-2016-regulamin-postepowania-nostryfikacyjnego-dyplomow-ukonczenia-studiow-wyzszych-uzyskanych-za-granica

 

Egzamin za znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się w siedzibie Naczelnej Izby Aptekarskiej w Warszawie przy ul. Długiej 16. Termin egzaminu ustalany jest przez przewodniczącego Komisji w zależności od ilości spraw, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

Pliki do pobrania