Zagadnienia dotyczące uprawnień i oświadczenia do pobrania konieczne do uzyskania rękojmi

Kto może wystąpić z wnioskiem o udzielenie rękojmi należytego prowadzenia apteki?
 

Art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. Nr 45, poz. 271 z 2008 r. z późn. zm.) wymaga od kierownika apteki legitymowania się 5-letnim stażem pracy w aptece lub 3-letnim stażem, w przypadku gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej.

– w przypadku nowo powstałej apteki, z wnioskiem o wydanie opinii występuje Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
– w aptekach już funkcjonujących, z wnioskiem o wydanie zaświadczenia dot. rękojmi występuje osobiście farmaceuta (kandydat na kierownika) lub właściciel apteki.

Mając na uwadze konieczność przyspieszenia i usprawnienia prowadzonego postępowania prosimy, aby do wniosku o wydanie rękojmi załączyć następujące dokumenty farmaceuty ubiegającego się o stanowisko kierownika apteki ogólnodostępnej:
– pełne dane personalne, miejsce zamieszkania (ewentualnie adres do doręczeń), telefon kontaktowy, adres e-mail
–     kopię prawa wykonywania zawodu,
–     przebieg pracy zawodowej (świadectwa pracy do wglądu).

W jednym z załączonych poniżej plików znajduje się opracowanie przygotowane przez mgr farm. Irenę Knabel-Krzyszowską – O “rękojmi” raz jeszcze.

Zagadnienia dotyczące uprawnień, obowiązków i zakresu odpowiedzialności, kierownika apteki i hurtowni farmaceutycznej.

1.     Znajomość ustawy o izbach aptekarskich ( tj. Dz. U. 2008 nr 136 poz. 856 z późn. zm.), w której na uwagę zasługuje rozdział 5 „Odpowiedzialność zawodowa”, a także art. 37 będący podstawą do uchwalenia obowiązujących w zawodzie zasad etyki i deontologii.

2.     Znajomość Kodeksu Etyki Aptekarza RP  (Uchwała nr VI/25/2012 VI Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 22.01.2012 r.)

3.     Znajomość ustawy Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz. U. 2008 nr 45 poz. 271 z późn. zm.), a szczególnie rozdziały:

·           7 – apteki (a w nim art. 88);

·           6 – hurtownie farmaceutyczne;

·           5 – obrót produktami leczniczymi;

·           4 – reklama produktów leczniczych.

4.     Znajomość rozporządzeń Ministra Zdrowia do w/w ustawy, szczególnie:

·          rozporządzenie „w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki” (Dz. U. 2002 nr 187 poz. 1565)

·          rozporządzenie „w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych” (Dz. U. 2002 nr 183 poz. 1531)

·          rozporządzenie „w sprawie określenia szczególnych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z  obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych” (Dz. U. 2008 nr 57 poz. 347)

·          rozporządzenie „w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i  hurtowniach farmaceutycznych” (Dz. U. 2003 nr 132 poz. 1238 z późn. zm.)

5.     Ewidencje i procedury obowiązujące w aptece.

6.     Organizacja pracy w aptece, szczególnie z uwzględnieniem zapewnienia koniecznej obsady magistrów farmacji z prawem wykonywania zawodu w stosunku do godzin czynności apteki i w zgodności z Kodeksem pracy.

7.     Znajomość ustawy „o przeciwdziałaniu narkomanii” (Dz. U. 2012 poz. 124), szczególnie art. 40 i 41, oraz rozporządzeń do tej ustawy dotyczących dystrybucji hurtowej i detalicznej środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami, oraz ich utylizacji.

8.     Znajomość ustawy „o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” (Dz. U. 2008 nr 164 poz. 1027),a w niej szczególnie:

·           rozdział 2 – zakres świadczeń opieki zdrowotnej;

·           rozdział 3 – szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej;

·           rozdział 5 – dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

9.     Znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia „w sprawie recept lekarskich”( Dz. U. 2012 poz. 260).

10.  Znajomość ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. 2011 nr 122 poz. 696 z późn. zm.).