System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) jest systemem teleinformatycznym tworzonym przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.) od dnia 1 maja 2017 r. za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK będą przeprowadzane postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokształcającego, składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.

1. Załóż konto na stronie internetowej https://smk.ezdrowie.gov.pl,
2. Uzupełnij formularz z danymi osobowymi za wyjątkiem pola OPCJONALNY IDENTYFIKATOR P2 (ważna poprawność danych),
3. Złóż wniosek o założenie konta (Zwrotne potwierdzenie na podany w danych osobowych adres e-mailowy – jednorazowe hasło),
4. Powrót do okna logowania,
5. ZALOGUJ w P2,
6. Wybrać opcje login/hasło (Login – to adres e-mailowy,  hasło – to jednorazowe hasło otrzymane e-mailem. System wymusi zmianę hasła na dowolnie wybrane.
Po wprowadzeniu nowego hasła pojawią się 2 okienka: MÓJ PROFIL oraz WNIOSEK O MODYFIKACJE UPRAWNIEŃ),
7. Należy wejść na WNIOSEK O MODYFIKACJE UPRAWNIEŃ, następnie NOWY WNIOSEK O MODYFIKACJE UPRAWNIEŃ (Pojawi się okno z wcześniej wprowadzonymi danymi osobowymi),
8. W formularzu danych osobowych należy uzupełnić pola – grupa biznesowa (wybieramy Farmaceuta), w grupie funkcjonalnej (wybieramy użytkownik)wnioskowana rola (wybieramy Farmaceuta),
9. Wybieramy jednostkę akceptującą wniosek (wybierz z listy OIA we Wrocławiu),

10. Przechodzimy dalej (Konieczne będzie podanie numeru prawa wykonywania zawodu),
11. Zapisz wniosek za pomocą funkcji ZAPISZ.


Jeżeli na formularzu pozycje obowiązkowe zostały puste, wyświetli się komunikat o konieczności ich uzupełnienia. Po zapisaniu wniosku wyświetli się komunikat informujący o zakończeniu akcji powodzeniem.

Po jego zatwierdzeniu użytkownik przechodzi do trybu podglądu wniosku, gdzie ma możliwość:

  • wysłania wniosku z podpisem kwalifikowanym lub ePUAP,
  • przesłania wniosku do administratora za pomocą funkcji ZŁÓŻ WNIOSEK PAPIEROWO, a następnie udanie się z wydrukowanym wnioskiem do OIA we Wrocławiu celem weryfikacji osoby składającej wniosek.

UWAGA!!!

Wszyscy farmaceuci składający „PAPIEROWE” wnioski o modyfikację uprawnień w Systemie Monitorowania Kształcenia na platformie E-Zdrowie P4  https://smk.ezdrowie.gov.pl/ proszeni są o kontakt z biurem Izby.

Wniosek „papierowy”,  jak sama nazwa wskazuje, należy wydrukować, opatrzyć własnoręcznym podpisem i dostarczyć do biura DIA w celu weryfikacji i nadania uprawnień.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na następujące dane (najczęstsze błędy):

UKOŃCZONA UCZELNIA – adres i nazwa (WROCŁAW – proszę nie sugerować się adresem obecnej siedziby wydz. farmaceutycznego, teraźniejszą nazwą własną uczelni; poprzedni adres dziekanatu (Wrocław, pl. Nankiera  1) również nie jest adresem, przy którym siedzibę miała/ma uczelnia we Wrocławiu.

Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

wyb. Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław

DATA WYDANIA DYPLOMU

PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU – Państwa dokumenty nie posiadają nr seryjnego! W polu nr seryjny proszę powtórzyć nr PWZ. Dokumenty wystawione przed 01.05.2004 r. w prawym, górnym rogu opatrzone są rzymskimi i arabskimi cyframi, oddzielonymi tzw. „ukośnikiem”. Zmiana numeracji dokonywana była przez biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej przy pomocy stosownej pieczęci, Swój indywidualny nr PWZ można odnaleźć w Centralnym Rejestrze Farmaceutów https://crf.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/Search

Dokumenty wystawiane w latach późniejszych (te ze zdjęciem) mają 8-cyfrowy, wytłuszczony numer wpisany cyframi arabskimi. Znajduje się nad podpisem prezesa ORA i pieczęcią okrągłą izby, która ten dokument wystawiła.

Tytuł zawodowy mgr farmacji NIE JEST TYTUŁEM NAUKOWYM.

Zachęcamy do założenie profilu zaufanego https://pz.gov.pl/dt/index i podpisanie przy jego pomocy wniosku.  Przyspiesza to zdecydowanie procedurę, a Państwa zgłoszenie akceptowane jest automatycznie.