Rozporządzenia

Rozporządzenia do ustawy Prawo Farmaceutyczne

 •  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie recept

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000242401.pdf

https://sip.lex.pl/#/act/19065564/2873528/recepty?pit=2021-01-03&keyword=recepty&cm=STOP

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000745/O/D20180745.pdf

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001773/O/D20181773.pdf

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000436/O/D20190436.pdf

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002395/O/D20192395.pdf

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000690/O/D20200690.pdf

https://sip.lex.pl/#/act/18710148/2754457/recepty?pit=2020-08-06&keyword=recepty&cm=STOP

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20021871565/O/D20021565.pdf

https://sip.lex.pl/#/act/16989756/2650875/podstawowe-warunki-prowadzenia-apteki?pit=2020-08-06&keyword=warunki%20prowadzenia%20apteki&cm=SFIRST

 

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20080570347/O/D20080347.pdf

https://sip.lex.pl/#/act/17426192/2650863/okreslenie-szczegolowych-zasad-i-trybu-wstrzymywania-i-wycofywania-z-obrotu-produktow-leczniczych…?keyword=tryb%20wstrzymywania%20i%20wycofywania&cm=SFIRST

 

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000516/O/D20170516.pdf

https://sip.lex.pl/#/act/18578502/2649225/specjalizacja-i-uzyskiwanie-tytulu-specjalisty-przez-farmaceutow?keyword=specjalizacja%20farmaceut%C3%B3w&cm=STOP

 

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000499

https://sip.lex.pl/#/act/18693154/2343040/ciagle-szkolenia-farmaceutow-zatrudnionych-w-aptekach-lub-hurtowniach-farmaceutycznych?keyword=specjalizacja%20farmaceut%C3%B3w&cm=STOP

 

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20021261082/O/D20021082.pdf

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051221032/O/D20051032.pdf

https://sip.lex.pl/#/act/16974538/2647395/odbywanie-praktyki-w-aptece-przez-technika-farmaceutycznego?keyword=praktyki%20technik%C3%B3w%20farmaceutycznych&cm=STOP

 

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20110180094/O/D20110094.pdf

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000909/O/D20180909.pdf

https://sip.lex.pl/#/act/17679023/2377618/wykaz-produktow-leczniczych-ktore-moga-byc-doraznie-dostarczane-w-zwiazku-z-udzielanym…?keyword=zestaw%20przeciwwstrz%C4%85sowy&cm=STOP

 

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20102041353/O/D20101353.pdf

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002428/O/D20172428.pdf

https://sip.lex.pl/#/act/17655817/2307558/wykaz-produktow-leczniczych-ktore-moga-byc-dopuszczone-do-obrotu-w-placowkach-obrotu…?keyword=obr%C3%B3t%20pozaapteczny&cm=SFIRST

 

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000509/O/D20170509.pdf

https://sip.lex.pl/#/act/18176644/2179043/wymagania-dobrej-praktyki-dystrybucyjnej?keyword=wymagania%20dobrej%20praktyki%20dystrybucyjnej&cm=SFIRST

 

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie wykazu substancji o działaniu psychoaktywnym oraz maksymalnego poziomu ich zawartości w produkcie leczniczym, stanowiącego ograniczenie w wydawaniu produktów leczniczych w ramach jednorazowej sprzedaży

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160002189

https://sip.lex.pl/#/act/18553192/2142536/wykaz-substancji-o-dzialaniu-psychoaktywnym-oraz-maksymalnego-poziomu-ich-zawartosci-w-produkcie…?cm=RELATIONS

 

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001769/O/D20161769.pdf

https://sip.lex.pl/#/act/17500165/2109887/kryteria-zaliczenia-produktu-leczniczego-do-poszczegolnych-kategorii-dostepnosci?cm=RELATIONS

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000481/O/D20150481.pdf

https://sip.lex.pl/#/act/18182246/1867357/wysylkowa-sprzedaz-produktow-leczniczych?cm=RELATIONS

 

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2002r. w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000765/O/D20140765.pdf

https://sip.lex.pl/#/act/16966384/1751538/maksymalna-wysokosc-doplat-pobieranych-przez-apteke-za-ekspedycje-produktow-leczniczych-w-porze…?cm=RELATIONS

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20082101327/O/D20081327.pdf

https://sip.lex.pl/#/act/17501988/916990/reklama-produktow-leczniczych?cm=RELATIONS

 

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20080570347/O/D20080347.pdf

https://sip.lex.pl/#/act/17426192/2650863/okreslenie-szczegolowych-zasad-i-trybu-wstrzymywania-i-wycofywania-z-obrotu-produktow-leczniczych…?cm=RELATIONS

 

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20022161831/O/D20021831.pdf

https://sip.lex.pl/#/act/16994960/281465/podmioty-uprawnione-do-zakupu-produktow-leczniczych-w-hurtowni-farmaceutycznej?cm=RELATIONS

 

Rozporządzenia do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych :

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150002098/O/D20152098.pdf

https://sip.lex.pl/#/act/17598479/1966384/wykaz-lekow-dla-swiadczeniobiorcy-posiadajacego-tytul-zasluzonego-honorowego-dawcy-krwi-lub…?cm=RELATIONS

 

Rozporządzenia do ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych :

 •  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego

 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001555/O/D20191555.pdf

https://sip.lex.pl/#/act/18883406/2616474/zlecenie-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne-oraz-zlecenie-naprawy-wyrobu-medycznego?cm=RELATIONS

 

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000028/O/D20200028.pdf

https://sip.lex.pl/#/act/18941838/2699045/uproszczony-wzor-zlecenia-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne-przyslugujace-comiesiecznie-w…?cm=RELATIONS

 

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001267/O/D20191267.pdf

https://sip.lex.pl/#/act/18605252/2640746/wykaz-wyrobow-medycznych-wydawanych-na-zlecenie?cm=RELATIONS

 

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120001259/O/D20121259.pdf

https://sip.lex.pl/#/act/17925004/1486571/leki-ktore-moga-byc-traktowane-jako-surowce-farmaceutyczne-przy-sporzadzaniu-lekow-recepturowych?cm=RELATIONS

 

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000364/O/D20130364.pdf

https://sip.lex.pl/#/act/17755054/2644485/ogolne-warunki-umow-na-realizacje-recept-oraz-ramowy-wzor-umowy-na-realizacje-recept?cm=RELATIONS

 

Opracowała mgr farm. Małgorzata Łęt