Opracowanie dotyczące : wystawiania faktur dla pacjentów i odbiorców

Opracowanie dotyczące : wystawiania faktur dla pacjentów i odbiorców

Wystawiane faktur dla pacjentów i odbiorców

NABYWCA, PŁATNIK, ODBIORCA – czym się różnią i które dane są obowiązkowe

NABYWCA – PŁATNIK – ODBIORCA na fakturze.

Zgodnie z interpretacją sądów i izb skarbowych pojęcia Nabywca, Płatnik oraz Odbiorca nie są tożsame.

Nabywca – to ten, kto nabywa towar. Nie ma znaczenia czy będzie z niego korzystał ani za niego płacił.

Dla Sprzedawcy to strona transakcji.

Płatnik – to ktoś kto płaci za towar.
Odbiorca – to ktoś kto odbiera towar.

Ani Płatnik ani Odbiorca nie jest stroną transakcji w kontekście podatkowym.

Na fakturze te dane mogą się znaleźć ale nie są obowiązkowe i nie mogą zastąpić danych Nabywcy.

W przypadku kiedy nabywcą jest instytucja publiczna istotne jest aby na fakturze znalazły się odrębnie dane Nabywcy i Odbiorcy.

W przypadku korzystania z oprogramowania, które nie daje możliwości wypełnienia danych odbiorcy w osobnym polu to informacja o Odbiorcy może być podana w uwagach do faktury.

Odnosząc to do sytuacji pojawiających się w aptece

NABYWCA ODBIORCA PŁATNIK TYP FAKTURY
pacjent pacjent pacjent zwykła faktura VAT
pacjent pacjent fundacja zwykła faktura VAT
pacjent np. dom dziecka np. gmina zwykła faktura VAT
np. dom dziecka np. dom dziecka np. gmina faktura z NIP (niefiskalna lub z paragonem z NIP)

Wystawianie faktur dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą

oraz pozostałych podmiotów gospodarczych

Zgodnie z art.96 ustawy Prawo Farmaceutyczne dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydawane są na podstawie zapotrzebowania, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia w sprawie w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych

http://dziennikustaw.gov.pl/D2018000200801.pdf

W przypadku preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe mogą być one wydane tylko na podstawie zgody otrzymanej od WIF wskazującej konkretną aptekę realizującą zapotrzebowania. Zapotrzebowanie na tę grupę produktów leczniczych stanowi załącznik do rozporządzenia w sprawie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000016601.pdf

Zgody takie wydawane są zarówno podmiotom wykonującym działalność leczniczą jak i podmiotom weterynaryjnym.

W przypadku wydawania produktów leczniczych i wystawiania faktur na podmioty prowadzące działalność weterynaryjną podstawą wydania jest recepta weterynaryjna z adnotacją “do użytku własnego” (“ad usum proprium”).

Dla podmiotu gospodarczego nie prowadzącego działalności leczniczej produkty lecznicze OTC (za wyjątkiem produktów zawierających substancje psychoaktywne) wydaje się i wystawia fakturę VAT bez zapotrzebowania. Podmiot gospodarczy prowadzący obrót produktami leczniczymi (np. hurtownia) nie może nabyć w aptece produktów leczniczych.

Ograniczenie to nie dotyczy wyrobów medycznych, kosmetyków, suplementów, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

 

Pacjent Podmiot leczniczy Podmiot weterynaryjny Inny podmiot gospodarczy
Rx Faktura imienna
na dane z recepty
lub w przypadku dzieci
do 18r.ż. na dane opiekuna
prawnego
Faktura z NIP +
zapotrzebowanie
Faktura z NIP +
recepta
„ad usum proprium”
Nie dotyczy
Rpw j.w. Faktura z NIP +
zapotrzebowanie+
zgoda WIF
Faktura z NIP +
zapotrzebowania +
zgoda WIF
Nie dotyczy
OTC j.w. Faktura z NIP +
zapotrzebowanie
Faktura z NIP Faktura z NIP
Wyroby

medyczne

j.w. Faktura z NIP +
zapotrzebowanie
Faktura z NIP Faktura z NIP
Środki spoż.specj.
przezn.żyw.
j.w. Faktura z NIP +
zapotrzebowanie
Faktura z NIP Faktura z NIP
Kosmetyki j.w. Faktura z NIP Faktura z NIP Faktura z NIP

 

Informacje o fakturach wystawionych na nabywcę będącego podmiotem gospodarczym przekazywane są do ZSMOPL.

W przypadku podmiotów prowadzących działalność leczniczą sprzedaż na zapotrzebowanie wymaga zweryfikowania czy podmiot znajduje się w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Apteka jest zobowiązana prowadzi ewidencję zrealizowanych zapotrzebowań. Podmiot wystawiający zapotrzebowanie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji wystawionych zapotrzebowań. Zapotrzebowanie należy uzupełnić wydrukiem zawierającym nazwę towaru, ilość, serię, datę ważności.

W aptece która korzysta z programu Kamsoft można wydrukować zapotrzebowanie zgodne ze wzorem do rozporządzenia pod warunkiem, że zostanie wybrana sprzedaż na zapotrzebowanie lub receptę.

mgr farm. Małgorzata Łęt

Przewodnicząca Komisji Legislacyjnej DIA