Komunikat DIA w sprawie cen gazu dla aptek

Komunikat DIA w sprawie cen gazu dla aptek

Wrocław, dnia 19 lutego 2022 r.

Komunikat Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu

*

W związku ze wzrastającymi cenami gazu została uchwalona ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. 2022, poz. 202; zw. dalej: „ustawą”). Ustawa dokonała zmiany w Prawie energetycznym. Na mocy jej postanowień pewne kategorie odbiorców mogą uzyskać uprawnienie, w postaci dostaw paliw gazowych w cenie wynikającej z preferencyjnej taryfy. Wśród kategorii odbiorców paliw gazowych, mogących skorzystać z tego uprawnienia, wskazano m.in. „podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych” (art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. d) Prawa energetycznego w brzmieniu nadanym przez ustawę).

Apteki, które posiadają podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, o której umowie mowa w art. 41 ust. 1 ustawy refundacyjnej, świadczą świadczenia zdrowotne i świadczenia zdrowotne rzeczowe (są one zdefiniowane w art. 5 pkt 37 i 40 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych). W aptece realizowane są świadczenia zdrowotne, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14, 17 i 18 ustawy o świadczeniach zdrowotnych, czyli m.in. wydawanie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę. Ponadto, zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne: „Nazwa apteka zastrzeżona jest wyłącznie dla miejsca sprawowania opieki farmaceutycznej, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 97 i 1559), świadczenia usług farmaceutycznych, o których mowa w art. 4 ust. 3 tej ustawy, i wykonywania zadań zawodowych, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1, 2, 4-10 i 13-16 tej ustawy”. Opieka farmaceutyczna – zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o zawodzie farmaceuty – została zdefiniowana jako świadczenie zdrowotne.

W związku z tym Dolnośląska Izba Aptekarska stoi na stanowisku, że apteki są podmiotami udzielającymi świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy – Prawo energetyczne, a co za tym idzie – mogą skorzystać z opisywanego uprawnienia.

Warunkiem jest jednak złożenie specjalnego oświadczenia w terminie do dnia 15 marca 2022 r. Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2022, poz. 212). Link do rozporządzenia znajduje się pod tym adresem. Treść załącznika dostępna jest również do pobrania poniżej.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, co wynika z art. 62bc ust. 1 Prawa energetycznego (w brzmieniu nadanym przez ustawę).

Niezłożenie ww. oświadczenia uprawniać będzie sprzedawcę paliwa gazowego do niestosowania preferencyjnej taryfy. Złożenie tego oświadczenie po terminie skutkować będzie stosowaniem tej taryfy ze skutkiem od dnia następującego po dniu złożenia oświadczenia. Oświadczenie może być przesłane w formie przesyłki poleconej nadanej w polskiej placówce operatora pocztowego. W takiej sytuacji jest to równoznaczne ze złożeniem go sprzedawcy paliwa gazowego.

W oświadczeniu – zgodnie ze wzorem wynikającym z rozporządzenia – należy wskazać dane służące określeniu szacunkowej części paliwa gazowego, zużywanego na potrzeby podmiotu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużycie związane jest potrzebą udzielenia tych świadczeń.

Poniżej załączamy stosowne szablony dokumentów oraz przykładowe oświadczenie dla PSG. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy, która dostarcza Państwu gaz.

Z poważaniem,

r.pr. Piotr Sędłak – prawnik DIA we Wrocławiu