Komunikat DIA ws. interpretacji przepisów ustawy o niektórych zawodach medycznych

Komunikat DIA ws. interpretacji przepisów ustawy o niektórych zawodach medycznych

Wrocław, dnia 18 marca 2024 r.

Komunikat

Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej

ws. interpretacji przepisów ustawy o niektórych zawodach medycznych

 

*

 

Do Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej docierają sygnały, w których artykułowane są wątpliwości odnośnie interpretacji oraz przyszłego stosowania przepisów ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz. U. 2023, poz. 1972) w zakresie wprowadzonego tą ustawą obowiązku wpisu techników farmaceutycznych do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego (funkcjonowanie w rejestrze będzie warunkiem wykonywania zawodu przez technika farmaceutycznego). Ustawa zacznie obowiązywać od 26 marca 2024 r. Izba zachęca do zapoznania się z jej poprzednim komunikatem z dnia 6 marca 2024 r. dot. skutków wejścia w życie ww. ustawy, w szczególności w części dot. jej przepisów przejściowych.

Wątpliwości dotyczą tego, czy technicy farmaceutyczni będą mogli uzyskać wpis do rejestru bez przedstawienia zaświadczenia o odbyciu praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego, o którym mowa w § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego (Dz. U. 2022, poz. 1621). Ustawa wprost odwołuje się do tego dokumentu. Wprowadza warunek jego przedstawienia jako załącznika do wniosku o wpis do ww. rejestru.

Izba dostrzega złożoność tego problemu prawnego. Zdaje sobie sprawę, że wielu techników nie dysponuje fizycznie ww. zaświadczeniem, ani nie może go odtworzyć lub uzyskać ze względów obiektywnych. Jednakże na chwilę obecną nie jest w stanie przedstawić takiej interpretacji przepisów ww. ustawy, na mocy której przesądzono by, że technik farmaceutyczny może uzyskać wpis do ww. rejestru bez przedstawienia ww. zaświadczenia. Z całą pewnością istotna będzie praktyka stosowania przepisów ustawy w zakresie rozpatrywania wniosków o wpis do rejestru.

W tej sprawie Izba podejmie stosowną interwencję, w szczególności będzie chciała uzyskać stanowisko Ministra Zdrowia.

*

 

(-) mgr farm. Marcin Repelewicz – Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA we Wrocławiu

(-) r. pr. Piotr Sędłak – prawnik DIA we Wrocławiu