Komunikat dot. wygrania przez DIA we Wrocławiu sprawy przed  Naczelnym Sądem Administracyjnym

Komunikat dot. wygrania przez DIA we Wrocławiu sprawy przed  Naczelnym Sądem Administracyjnym

Wrocław, dnia 15 grudnia 2023 r.

Komunikat dot. wygrania przez DIA we Wrocławiu sprawy przed  Naczelnym Sądem Administracyjnym

Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu informuje, że w dniu 1 grudnia 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie o sygn. II GSK 1675/23, w którym oddalił skargę kasacyjną Głównego Inspektora Farmaceutycznego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2023 r., sygn. V SAB/Wa 10/23. O wydaniu przez WSA tego wyroku Izba informowała w komunikacie z sierpnia br. Sprawa przed WSA została zainicjowana skargą na bezczynność, złożoną przez Izbę w styczniu br. W skardze Izba zarzuciła Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu, że ten odmówił jej dostępu do akt sprawy o przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki z naruszeniem przepisów procedury administracyjnej. W tej sprawie – zdaniem Izby – podmiotem wnioskującym o przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki była osobowa spółka farmaceutów zależna od zagranicznej sieci aptecznej „G[…]”.

W ustnych motywach wyroku NSA sędzia-sprawozdawca stwierdziła, że GIF dopuścił się bezczynności, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. W ocenie NSA świadczy o tym całokształt okoliczności sprawy. W szczególności fakt, ze Izba wielokrotnie występowała do GIF o dostęp do akt sprawy. I każdorazowo wniosek ten był ignorowany. Odmowa następowała z naruszeniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Dodatkowo Sąd zwrócił uwagę na fakt, że najistotniejsza część akt sprawy, tj. umowy zawarte przez spółkę, które ‒ w ocenie Izby – świadczą o jej funkcjonowaniu w ramach grupy kapitałowej, prowadzącej sieć aptek „G[…]”, zostały przekazane Izbie dopiero po wydaniu decyzji merytorycznej. Izba wskazuje, że otrzymała je po tym, jak upłynął termin do złożenia skargi na tę decyzję.

Cała sprawa ma charakter wpadkowy. Jak wynika z ww. opisu – jest ona elementem szerszego postępowania dot. przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki. Rozstrzygnięcie NSA nie wpływa bezpośrednio na wydaną przez GIF w lutym 2023 r. decyzję o przeniesieniu zezwolenia na rzecz spółki, która – w ocenie Izby – jest zależna od sieci aptecznej „G[…]”. Z całą pewnością jednak będzie wpływała na tamtą sprawę w sposób pośredni.

Izba wskazuje, że ww. sprawa o przeniesienie zezwolenia dot. apteki poł. Legnicy. Jej początek sięga połowy 2019 r. W styczniu 2020 r. – czyli na początku VIII kadencji organów DIA we Wrocławiu – podjęto decyzję o włączeniu się Izby do tej sprawy na prawach strony. W I instancji Dolnośląski WIF wydał decyzję o odmowie przeniesienia zezwolenia. Uzasadnił to faktem, że zawarte umowy powodują, że spółka jest elementem grupy kapitałowej, która – w ramach sieci aptecznej „G[…]” ‒ prowadzi w kraju kilkaset aptek (podczas gdy Prawo farmaceutyczne umożliwia grupom kapitałowym prowadzenie nie więcej, niż 4 aptek).

W postępowaniu odwoławczym GIF zmienił ww. decyzję. Jednakże uprzednio utajnił przed Izbą – jako uczestnikiem postępowania – dostęp do treści umów. GIF nie poinformował również stron i uczestników postępowania, że treść umów zmieniono (pomimo tego, że sam zwrócił się do spółki – w toku postępowania ‒ z pismem o ich aneksowanie w odpowiednim zakresie). W związku z tym Izba zmuszona była w marcu 2023 r. redagować skargę na ww. decyzję do sądu administracyjnego nie mając dostępu do akt i nie znając treści umów, z których GIF wywiódł, że stan kontroli nad spółką ustał.

Pomimo tego jednak skarga została skutecznie wniesiona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. V SA/Wa 861/23). Na dzisiaj nie została ona rozpoznana, ani nie wyznaczono terminu rozprawy. Izba w odrębnym komunikacie poinformuje o sposobie rozpoznania tej skargi przez Sąd.

mgr farm. Marcin Repelewicz – Prezes ORA DIA we Wrocławiu

r. pr. Piotr Sędłak – prawnik DIA we Wrocławiu