Opracowanie dla farmaceutów prowadzących apteki ogólnodostępne: niższa stawka podatku od nieruchomości

Opracowanie dla farmaceutów prowadzących apteki ogólnodostępne: niższa stawka podatku od nieruchomości

Szanowni Państwo

Dolnośląska Izba Aptekarska przygotowała opracowanie prawne dotyczące możliwości ubiegania się przez podmioty prowadzące działalność w postaci apteki ogólnodostępnej, o preferencyjne naliczanie stawki za podatek od nieruchomości. Aby nieruchomość została objęta preferencyjną stawką podatku (przynależną dla podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych), konieczne jest złożenie stosownej deklaracji. Poziom opłat nie jest regulowany “z urzędu”. W celu zmiany obecnie obowiązującej Państwa stawki, należy złożyć stosowny formularz do odpowiedniej ze względu na adres lokalu apteki jednostki samorządowej pobierającej podatek – urzędu gminy lub urzędu miasta. W tym celu należy wypełnić druk DN-1. Wzór druku załączamy poniżej. W zdecydowanej większości przypadków druki są również dostępne na stronach internetowych Państwa urzędów – część z nich umożliwia także uzupełnienie i złożenie formularza w trybie on-line. W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu z obsługujących Państwa biurem księgowym.

***

Opinia prawna

dot. podatku od nieruchomości, płaconego przez właścicieli aptek

*

Pytanie: czy podmiot prowadzący aptekę może skorzystać ze stawki podatku od nieruchomości wskazanej w art. 5 ust. 2 lit. d) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych z uwagi na zakwalifikowanie apteki jako działalności, której lokal związany jest z udzielaniem świadczeń zdrowotnych?

Odpowiedź: TAK

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. d) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1170 ze zm.): „Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie: od budynków lub ich części: związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej”.

Stawka ta jest preferencyjna względem stawki podstawowej dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, wynoszącej 25,74 m2 (por. art. 5 ust. 2 lit. b) tej ustawy).

W kontekście tego powstaje pytanie: do którego rodzaju działalności należy zaliczyć prowadzenie apteki?

Na tym polu możliwe jest przyjęcie dwóch stanowisk. Wynika to z faktu, że prowadzenie apteki jest zarówno prowadzeniem działalności gospodarczej, jak działalnością, która polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Apteka uprawniona jest do obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi objętymi refundacją. Tego rodzaju działalność kwalifikowana jest przez ustawę o działalności leczniczej jako świadczenie zdrowotne „tradycyjne”, jak i świadczenie zdrowotne rzeczowe.

Apteki, które posiadają podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, o której umowie mowa w art. 41 ust. 1 ustawy refundacyjnej, świadczą świadczenia zdrowotne i świadczenia zdrowotne rzeczowe (są one zdefiniowane w art. 5 pkt 37 i 40 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych). W aptece realizowane są świadczenia zdrowotne, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14, 17 i 18 ustawy o świadczeniach zdrowotnych, czyli m.in. wydawanie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę.

Ponadto, zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne: „Nazwa apteka zastrzeżona jest wyłącznie dla miejsca sprawowania opieki farmaceutycznej, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 97 i 1559), świadczenia usług farmaceutycznych, o których mowa w art. 4 ust. 3 tej ustawy, i wykonywania zadań zawodowych, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1, 2, 4-10 i 13-16 tej ustawy”. Opieka farmaceutyczna – zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o zawodzie farmaceuty – została zdefiniowana jako świadczenie zdrowotne.

Jeżeli w aptece wykonywane są szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, szczepienia ochronne przeciwko grypie, a także testy w kierunku COVID-19, wówczas apteka uzyskuje dodatkowy argument, aby zakwalifikować jej działalność, jako udzielanie świadczeń zdrowotnych. Definicja „świadczenia zdrowotnego” jest ujęta w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o działalności leczniczej. Pod pojęciem świadczeń zdrowotnych należy rozumieć „działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania”.

Zgodnie natomiast z art. 5 pkt 40 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych za świadczenia zdrowotne uznaje się działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania. Zgodnie z rzeczoną ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych wykonywanie szczepień ochronnych należy do świadczeń na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego wykrywania chorób (art. 27 ust. 1 pkt. 7 tej ustawy).

Zgodnie z art. 86 ust. 8a ustawy – Prawo farmaceutyczne: „W aptekach ogólnodostępnych, spełniających wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 97 ust. 5 i art. 98 ust. 5, mogą być przeprowadzane szczepienia ochronne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi”.

W związku z tym przedsiębiorca prowadzący aptekę mogą zwrócić się do właściwego organu podatkowego (gminy, miasta), aby określił wymiar podatku uwzględniając to, że apteka udziela świadczeń zdrowotnych.

Tym samym apteka może w złożonej deklaracji podatkowej wskazać mniejszy wymiar podatku dla apteki, uwzględniając ww. argumentację, bądź złożyć odwołanie od otrzymanej decyzji o określeniu wymiaru podatku, która nie ustanawia niżej stawki ze względu na niezakwalifikowanie apteki jako podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych (wykorzystując wskazaną wyżej argumentację).

*

Opracował: Piotr Sędłak

Radca prawny Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu 

Wrocław, 19 kwietnia 2022 r.